สมาคมศิษย์เก่า NAIST อินโดนีเซียจัดงาน NAIST Indonesia Office 6th Anniversary Symposium and Indonesian NAIST Alumni Association (INAA) Alumni Reunion 2021

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่า NAIST อินโดนีเซียจัดงาน NAIST Indonesia Office 6th Anniversary Symposium and Indonesian NAIST Alumni Association (INAA) Alumni Reunion 2021 ซึ่งในงานนี้ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ถูกรับเชิญในฐานะแขก

งานเริ่มต้นขึ้นด้วยการกล่าวต้อนรับของ ดร. Kazuhiro Shiozaki อธิการบดี NAIST ตามด้วยคำกล่าวทักทายจาก ศ. ดร. Arif Satria, SP, MSi อธิการบดี Institut Pertanian Bogor (IPB) และคุณ Yusuke Takahashi เลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศอินโดนนีเซียตามลำดับ

ดร. Kazuhiro Shiozaki

ดร. Arif Satria

คุณ Yusuke Takahashi

หลังจากคำกล่าวต้อนรับและคำกล่าวทักทาย ศ. Jun Ohta, Executive Director/Vice President for Research and International Affairs ได้นำเสนอในหัวข้อ ‘the Introduction of history of academic exchanges with NAIST partner institutions in Indonesia’.

ศ. Jun Ohta

หลังจากการนำเสนอของ ศ. Jun Ohta งานนำเสนอในลำดับถัดไปถูกนำเสนอโดย ศ. Satoshi Nakamura และ รศ. ดร. Sakriani Sakti จาก the Division of Information Science, ศ. Hiroshi Takagi, ศ. Junya Kato, และ รศ. ดร. Noriaki Sasai จาก the Division of Biological Science และ ผศ. ดร. Mihoko Yamada จาก the Division of Material Science.

หลังจากช่วงถามและตอบคำถาม คุณ Chikako Doi, International Program Associate จาก JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ ‘JSPS’s Activity in Asia and Collaborative Program in Indonesia’.

คุณ Chikako Doi

ในท้ายที่สุด ศ. Tsukasa Ogasawara, Executive Director/Vice President for Education and Student Support ได้ทำการกล่าวปิดงานในช่วงเช้า

ดร. Tsukasa Ogasawara

สำหรับพิธีในตอนบ่าย สมาชิก INAA ได้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยการกลับมาพบกันในครั้งนี้ได้ช่วยรื้อฟื้นมิตรภาพระหว่างสมาชิกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น