JSPSโปรแกรมต่างประเทศJSPS Bangkok Office

JSPS โปรแกรมต่างประเทศ

JSPSเสนอโปรแกรมระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลายสำหรับประเทศในแถบเอเชีย เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ เชิญชวนนักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่น และสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรมได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ JSPS

Program check the chart

You can check the suitable program. Let's chek it!

Promoting International Joint Research
JSPS国際交流事業の案内(タイ語版)
คลิก เพื่อขยาย
Fellowships for Excellent Overseas Researchers Providing International Training Opportunities
JSPS国際交流事業の案内(タイ語版)
คลิก เพื่อขยาย

Promoting International Joint Research

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์(JSPS) สนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศคู่ค้าที่เป็นไปตามข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา สภาวิจัยและองค์กรสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆในประเทศเหล่านั้น โครงการต่างๆที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของโครงการวิจัยร่วม การสัมมนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ข้อเสนอสำหรับโครงการทวิภาคีจะได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานของประเทศคู่สัญญา โดยดำเนินการคัดเลือกและสนับสนุนร่วมกัน นักวิจัยของประเทศคู่สัญญาจะต้องยื่นใบสมัครต่อองค์กรของคู่สัญญา ผู้นำทีมคู่สัญญาและผู้นำทีมของญี่ปุ่นควรทำให้มั่นใจได้ว่าคู่สัญญาของพวกเขาได้ยื่นใบสมัครที่ตรงกัน การยื่นใบสมัครเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ได้รับการยอมรับ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้จากองค์กรของคู่สัญญา และโปรดทราบว่าองค์กรของคู่สัญญาบางแห่งได้จำกัดสาขาวิชาที่รับสมัคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหลักเกณฑ์ของโครงการ

นอกเหนือจากโครงการวิจัย/ งานสัมมนาทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานคู่ค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว JSPS ยังมีโครงการอื่น ๆ อีก ได้แก่ โครงการ/ งานสัมมนาร่วม ที่มีชื่อว่า "Open Partnership Joint Projects / Seminars" จากปีงบประมาณ 2013 ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ทำโครงการวิจัยร่วม หรือสัมมนาร่วมกับนักวิจัยอื่นๆทั่วโลกที่อยู่อาศัยประจำในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงไต้หวันและปาเลสไตน์ นักวิจัยคู่สัญญาได้รับการสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินทุนในประเทศของตนเอง

A. โครงการร่วมทวิภาคี/ การสัมมนาร่วมกับสถาบันคู่ค้าของ JSPS
(Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions)

ประเทศคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ (UGC) ประเทศจีน (CAS, CASS, MOE, NSFC) ประเทศอินเดีย (DST, ICHR, ICSSR) ประเทศอินโดนีเซีย (DGHE, LIPI) ประเทศเกาหลี (NRF) ประเทศฟิลิปปินส์ (DOST) ประเทศสิงคโปร์ (NUS) ประเทศไทย (NRCT) ประเทศเวียดนาม (VAST)

สาขาการวิจัย:

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (humanities) สังคมศาสตร์ (social sciences)และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences)ทั้งหมดจะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้ อย่างไรก็ตาม องค์กรคู่สัญญาบางแห่งจำกัดสาขาวิชาที่รับสมัคร

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนโดย JSPS:

JSPS สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายประชุมสำหรับการสัมมนาร่วมกันของทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายขององค์กรคู่ค้าที่ใช้สนับสนุนทีมงานของประเทศตนเอง สถาบันแต่ละแห่งอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการเข้าพักของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายในระหว่างที่เข้าพักในประเทศของสถาบันนั้นๆ เมื่อการจัดการดังกล่าวมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
โครงการวิจัยร่วม: เบ็ดเสร็จโดยรวมไม่เกิน 3 ล้านเยน (JPY) / ไม่เกิน 3 ปี
การสัมมนาร่วม: เบ็ดเสร็จโดยรวมไม่เกิน 2.5 ล้านเยน (JPY)/ ไม่เกิน 1 อาทิตย์

กำหนดการหมดเขตรับสมัคร:

เดือนกันยายน
* กำหนดการหมดเขตรับสมัครนี้สำหรับหัวหน้าสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร (host institution) ในการยื่นใบสมัครต่อ JSPS

B.โครงการความร่วมมือ/สัมมนาร่วม

ประเทศทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งไต้หวันและปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ/ การสัมมนากับประเทศที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้ “โครงการร่วมทวิภาคี/ การสัมมนาร่วมกับสถาบันคู่ค้าของ JSPS” จะต้องทำการสมัครภายใต้โครงการดังกล่าว

สาขาการวิจัย:

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (humanities) สังคมศาสตร์ (social sciences)และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences)ทั้งหมด จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนโดย JSPS:

JSPS สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายประชุมสำหรับการสัมมนาร่วมกันของทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเท่านั้น นักวิจัยคู่สัญญาจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินทุนในประเทศของตนเอง

โครงการวิจัยร่วม: เบ็ดเสร็จโดยรวมไม่เกิน 2.5 ล้านเยน (JPY) / ไม่เกิน 2 ปี
การสัมมนาร่วม: เบ็ดเสร็จโดยรวมไม่เกิน 2.5 ล้านเยน (JPY)/ ไม่เกิน 1 อาทิตย์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2012 องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์(JSPS) ได้ดำเนินการโครงการที่
เรียกว่า Core-to-Core ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน ได้แก่
(1) เครือข่ายการวิจัยระดับสูง (Advanced Research Networks)
(2) การยกระดับเวทีวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริกา (Asia-Africa Science Platforms )

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างศูนย์การวิจัยระดับโลกอันดับต้นๆ (top world-class research centers) ซึ่งเป็นพันธมิตรระยะยาวกับสถาบันวิจัยหลักต่างๆ ทั่วโลกในการให้ทุนวิจัยสาขาวิชาชั้นนำที่มีจำกัดซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และในสาขาวิชาที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริกา

นอกจากการสนับสนุนทุนในสาขาวิชาเหล่านี้รวมถึงการสร้างศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยหลัก (core research and education hubs) ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาแล้ว โครงการ Core-to-Core ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมเยาวชนรุ่นต่อไปขึ้นมาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย

A. Advanced Research Networks (เครือข่ายการวิจัยระดับสูง )

กำหนดเป้าหมายการวิจัยในสาขา :

หัวข้อการวิจัย ต้องทันสมัย และมีความสำคัญ ในระดับนานาชาติและประเทศญี่ปุ่น (สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติวิทยา)

ระยะเวลาของโครงการ :

5 ปี

เงินทุนของโครงการ :

สูงถึง 18 ล้านเยน หรือประมาณ 6 ล้านบาทต่อปีงบบัญชี
*แต่ละสถาบันจะต้องให้จัดเตรียมเงินทุนของโครงการ เทียบเท่ากับเงินช่วยเหลือของโครงการ JSPS

B. Asia-Africa Science Platforms(การยกระดับเวทีวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย – แอฟริกา )

กำหนดเป้าหมายการวิจัยในสาขา :

หัวข้อการวิจัย (ทุกสาขา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญไปยังเอเชีย และ(หรือ) แอฟริกันและถือว่ามีความสำคัญสูงในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาของโครงการ :

3ปี

เงินทุนของโครงการ :

สูงสุดถึง 8 ล้านเยน หรือประมาณ2.5 ล้านบาทต่อ ปีงบบัญชี

ช่วงระยะเวลาในการสมัคร:

ในช่วงต้น เดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนตุลาคม
* กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งใบสมัครของนักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรอง กรุณาสอบถามกำหนดสิ้นสุดการส่งใบสมัคร

จากหน่วยงานที่ทำการรับใบสมัคร สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/

Inviting Excellent Researchers from other Countries to Japan

จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อให้โอกาส นักวิจัยวัยเยาว์ นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก จากประเทศต่างๆ ภายใต้การแนะนำ ของนักวิจัยญี่ปุ่นที่เลือกไว้ การวิจัยเป็นความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ ให้นักวิจัยดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการวิจัยของตน และในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์ต่อการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและประเทศของผู้ที่มาทำการวิจัยด้วยเช่นกัน ผู้สมัครโปรแกรมนี้ต้องได้รับการยินยอมจากนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองให้กับผู้สมัครหลังจบปริญญาเอก ในต่างประเทศ

ขอบเขตการวิจัย:

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ ธรรมชาติวิทยา จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย

ระยะเวลาของทุน:

ทุนจะได้รับระยะเวลา 12 ถึง 24 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง:
 • ต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น
 • ซึ่งต้องได้รับปริญญาเอก มีผลบังคับใช้ภายใน6 ปีหรือได้รับการกำหนดให้ได้รับปริญญาเอกก่อนที่จะได้รับอนุมัติทุนโปรแกรมนี้
 • ต้องมีการจัดเตรียมแผนการวิจัยล่วงหน้ากับนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรองท่าน
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการรับทุน:
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ (ขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบ JSPS)
 • ค่าบำรุงรักษารายเดือน 362,000 เยน หรือประมาณ 108,000 บาท
 • ค่าประกันภัยต่างๆ 200,000 เยน หรือประมาณ 60,000 บาทไม่ว่าจะเป็นประกัน อุบัติเหตุ ประกันการเดินทางในต่างประเทศ และความเจ็บป่วย ฯลฯ
 • เงินสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Tokubetsu Kenkyuin Shorei-hi) มากกว่า 1,500,000 เยน หรือประมาณ 500,000 บาทต่อปี (แต่ 2 ปี ไม่เกิน 3,000,000 เยน หรือ 1 ล้านบาท) เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
 • *จำนวนของเงินทุนที่ระบุไว้ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณ
ระยะเวลาการรับสมัคร(ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ):

รับสมัคร ครั้งที่ 1 : เดือนกันยายน
รับสมัคร ครั้งที่ 2 : เดือนพฤษภาคม
*ระยะเวลาสำหรับผู้สมัคร (นักวิจัยญี่ปุ่นที่ทำการรับรองให้) จะต้องยื่นใบสมัครก่อนที่หน่วยงานที่รับสมัครจะส่งใบสมัครให้กับทาง JSPS กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ

สำหรับรายละเอียดสามารถเยี่ยมชมได้ ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นสามารถเชิญนักวิจัยจากต่างประเทศโดยจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ การสมัครจะส่งโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองที่ความประสงค์จะเชิญนักวิจัยไทยไปวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ประเภท วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ทุนที่ได้รับ
ระยะยาว เชิญนักวิจัยจากต่างประเทศที่จะร่วมมือกันในการดำเนินการวิจัยในระยะยาว 2-10 เดือน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน387,600 เยน หรือ ประมาณ 100,000 บาท
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ระยะสั้น เชิญนักวิจัยจากต่างประเทศที่มีผลงานของความสำเร็จของงานวิจัยที่ดี สำหรับในระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเอื้อประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดของการบรรยายและวิธีการอื่น 14-60 วัน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่าย 18,000 เยนต่อวัน หรือประมาณ5,400 บาท ต่อวัน
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ระยะสั้น S เชิญนักวิจัยในต่างประเทศที่มีผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นและการบรรยายหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ 7-30 วัน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่าย 42,000 เยนต่อวัน หรือ ประมาณ12,600 บาท
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภท คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะยาว - ถือตำแหน่งเต็มเวลาในสถาบันการวิจัยในต่างประเทศ
- นักวิจัยในต่างประเทศเทียบเท่าฐานะที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่ง
ระยะสั้น - ถือตำแหน่งเต็มเวลาในสถาบันการวิจัยในต่างประเทศ
- นักวิจัยในต่างประเทศเทียบเท่าฐานะที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือศาสตราจารย์ ณ วันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่ง
ระยะสั้น S - นักวิจัยในต่างประเทศที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาหรือผู้รับของรางวัลต่างกันสูงในระดับเดียวกับบันทึกที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสำเร็จของการวิจัยและการที่ปัจจุบันครองตำแหน่งผู้นำในด้านเรื่องของพวกเขา
ปิดรับสมัคร

ระยะยาว: เดือนกันยายน
ระยะสั้น, ระยะสั้น S: เดือนกันยายน และเดือนพฤษภาคม
*กำหนดเวลาเหล่านี้ควรตรวจสอบกับสถาบันที่เป็นผู้ส่งใบสมัคร; เวลาที่จะส่งใบสมัคร (นักวิจัยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น) ที่จะส่งใบสมัครให้กับนักวิจัยไทย ควรส่งก่อนช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างบนนี้

สำหรับรายละเอียด เข้าชมเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมJSPS RONPAKU (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) คือการจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักวิจัยในเอเชียและแอฟริกาหรือประเทศพิเศษที่เฉพาะเจาะจงทำสัญญาต่อกัน มีความประสงค์เพื่อที่จะได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นผ่านการส่งวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

สามารถตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ของJSPSได้
*ตั้งแต่ปี 2015 ขั้นตอนการสมัครจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ ไม่ต้องสมัครผ่านสภาวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย:

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติวิทยา จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้

ระยะเวลาของโปรแกรม:

สูงสุด 3ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง:
 • อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยู่ในประเทศที่ระบุข้างต้น
 • ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศบ้านเกิดของตนหรือคาดว่าจะได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยของสถาบันดังกล่าว ณ วันที่ 1 เมษายนของปีที่เริ่มต้น ของโปรแกรมและต้องอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี นับ จากวันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของโปรแกรมนี้ คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสมัครต่อไป
การสนับสนุนทางการเงิน JSPS:
 • สูงสุด 3.6 ล้านเยนหรือประมาณ 1.2 ล้านบาท (ต่อปีบัญชีคือ1.2 ล้านเยน หรือประมาณ 400,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ครอบคลุมโดยกองทุนดังกล่าวข้างต้น:
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศของผู้สมัครทุนRONPAKU และภายในประเทศญี่ปุ่น ทั้งผู้สมัครและที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ (ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นของทางนักวิจัยที่รับรอง) ฯลฯ
  * แต่ละปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของเงินทุนรวม ที่จะต้องใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะเวลาการรับสมัคร:

เดือนสิงหาคม
*กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งใบสมัครของนักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรอง การสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารให้กับนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นที่ปรึกษาก่อนที่จะหมดเขตการรับสมัคร (บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดวันที่หมดเขตการรับสมัครเอาไว้ ผู้สมัครควรตรวจสอบหรือปรึกษากับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นให้ทันเวลาที่กำหนด)

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/

Providing International Training Opportunities

การประชุม HOPE เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศ/ พื้นที่ในภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมการอภิปรายแบบสหวิทยาการกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ โครงการนี้รวมถึงการได้สนทนากับนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกแนวความรู้ที่มีชื่อเสียง การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ รวมทั้งการบรรยายความรู้ด้านวัฒนธรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/hope/

ตั้งแต่ ปี 2012 Novel Media AB (*) ได้ดำเนินการจัดการประชุม Nobel Week Dialogue ในวันที่ 9 ธันวาคม (วันก่อนพิธีมอบรางวัลโนเบลในประเทศสวีเดน) เป็นประจำทุกปี การประชุมนี้เป็นการประชุมสัมมนาแบบเปิดกว้างโดยมุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างนักวิจัยและปัญญาชนชั้นนำของโลก รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล และสาธารณชนทั่วไป

ในเดือนมีนาคม ปี 2015 Novel Media AB และ JSPS ได้ร่วมมือกันจัดงาน Nobel Prize Dialogue ขึ้น ณ กรุงโตเกียว ปี 2015 ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับการประชุม Dialogue ที่จัดภายนอกประเทศสวีเดน

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
 http://www.jsps.go.jp/j-nobel_prize_dialogue/

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/3, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535
JSPS日本学術振興会
jsps-net

Brochure

JSPS brochure 2016-2017
JSPS brochure
JSPS brochure (English)
JSPS brochure (English)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (English)
Fellowships for Research in Japan (English)