เปิดรับสมัคร : RONPAKU (Dissertation PhD) Program (FY2016)

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย : RONPAKU (Dissertation PhD) Program ปี 2016
โปรแกรมทุน JSPS RONPAKU ( วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก )
โปรแกรมนี้จะให้การสนับสนุนทางการเงินกับนักวิจัยในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาหรือประเทศพิเศษที่ทำสัญญาต่อกัน ที่มีความประสงค์อยากได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่ส่งไปทำวิทยานิพนธ์อย่างละเอียดที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาเอก

โปรแกรมสิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้ายของปี 2016
ประมาณ วันที่ 20 สิงหาคม 2015 – 26 สิงหาคม 2015
(JSPS จะยอมรับการสมัครผ่าน มหาวิทยาลัยของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ประมาณวันที่ 26 สิงหาคม 2015 เป็นวันสุดท้าย)

หมายเหตุ: วันที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการกำหนดวันที่สิ้นสุดการส่งใบสมัครจากทางมหาวิทยาลัยที่ปรึกษาของชาวญี่ปุ่น ผู้สมัครจำเป็นจะต้อง ส่งเอกสารให้กับที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ล่วงหน้าให้ดี ก่อนวันหมดเขตรับสมัคร ( ในขณะที่ บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันหมดเขตการรับสมัครของมหาวิทยาลัยนั้นๆเอาไว้ ผู้สมัครควรปรึกษาที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นก่อนล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสมัครและแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของ JSPS ลิงค์ต่อไปนี้
https://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.htm