เปิดรับสมัคร : Invitation Fellowships for Research in Japan (For FY 2016)

เปิดรับสมัคร: ทุนวิจัยเพื่อเชิญไปทำวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับปี 2016
การเชิญไปวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำงานของกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
ขั้นตอนการสมัครจะถูกส่งโดยนักวิจัยญี่ปุ่น ที่ต้องการเชิญและเป็นผู้รับรองให้กับนักวิจัยชาวต่างประเทศ

ระยะเวลาการสมัคร FY2016
ระยะยาว
ครั้งที่ 31 สิงหาคม 2015 – 4 กันยายน 2015

ระยะสั้น
ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 31 สิงหาคม 2015 – 4 กันยายน 2015
ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 26 เมษายน 2016 – 6 พฤษภาคม 2016

ระยะสั้น S
ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 31 สิงหาคม 2015 – 4 กันยายน 2015
ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 26 เมษายน 2016 – 6 พฤษภาคม 2016

(JSPS ยอมรับการสมัครผ่านทางนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น)

หมายเหตุ:วันที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นวันที่กำหนดส่งใบสมัครจากทางนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักวิจัยญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองและให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมส่ง
(ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครควรปรึกษานักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรองในเรื่องของการส่งให้ทันเวลา)
ขั้นตอนการสมัคร สำหรับทุน JSPS หลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศทางด้านการการสนับสนุนเงินทุน ในปี 2016 ได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของ JSPS

http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/apply15.html