เปิดรับสมัคร: ทุนวิจัยเพื่อเชิญไปทำวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับปี 2015

การเชิญไปวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำงานของกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
ขั้นตอนการสมัครจะถูกส่งโดยนักวิจัยญี่ปุ่น ที่ต้องการเชิญและเป็นผู้รับรองให้กับนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาการสมัคร FY2015
ระยะยาว
ครั้งที่ 1 กันยายน 2014 – 5 กันยายน 2014
ระยะสั้น
ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 1 กันยายน 2014 – 5 กันยายน 2014
ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 28 เมษายน 2015 – 8 พฤษภาคม 2015
ระยะสั้น S
ครั้งที่ 1 รับสมัคร: 1 กันยายน 2014 – 5 กันยายน 2014
ครั้งที่ 2 รับสมัคร: 28 เมษายน 2015 – 8 พฤษภาคม 2015
(JSPS ยอมรับการสมัครผ่านทางนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น)
หมายเหตุ:วันที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นวันที่กำหนดส่งใบสมัครจากทางนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักวิจัยญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองและให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมส่ง
(ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครควรปรึกษานักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรองในเรื่องของการส่งให้ทันเวลา)
ขั้นตอนการสมัคร สำหรับทุน JSPS หลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศทางด้านการการสนับสนุนเงินทุน ในปี 2015 ได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของ JSPS