รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น (ห้องรวยปัญญา 3) กรุงเทพมหานครฯ

 DSC02953

ดร.บุษบา  ยงสมิทธ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับข้อ 27 ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม กรรมการเป็นผู้จดรายงานการประชุม ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ  เลขานุการทำหน้าที่ดำเนินรายการกล่าวเรียนเชิญ ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Mr.Kiyoshi Saito (Deputy Director of Inernational Program Department, JSPS) และ Mr. Tetsuo Hasegawa (First Secretary, Embassy of Japan in Thailand) ร่วมกล่าวเปิดงานด้วยเช่นกัน แล้วจึงมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน หลังจากนั้น ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ได้รายงานถึงกิจกรรมโดยสรุปในปี 2014 และรายงานผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน Bridge Fellowship ปี2014 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) ทดแทนกรรมการที่ลาออก

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) จำนวน 3 ท่าน คือ

 1. ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ นายกสมาคม
 2. ดร. มาลี เอื้อภราดร เหรัญญิก
 3. ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ เลขานุการ

แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากมีภารกิจอื่น ที่ประชุมจึงได้ทำการเสนอชื่อและเลือกกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 ท่าน คือ

 1. ดร.ดนัย  ทิวาเวช
 2. ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
 3. ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา
 4. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
 5. ดร.พัชรี  ทองคำคูณ

รวมกับรายชื่อกรรมการชุดเก่าที่เหลืออยู่อีก 6 ท่าน คือ

 1. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
 2. ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต
 3. ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
 4. ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
 5. ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 6. ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม

รวมกับรายชื่อกรรมการชุดเก่าที่เหลืออยู่อีก 6 ท่าน คือ

 1. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
 2. ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต
 3. ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
 4. ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
 5. ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 6. ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม

 

 DSC02956

คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) โดยมี ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ เป็นนายกสมาคม ซึ่งมีวาระการทำงานในการดูแลกิจกรรมของสมาคม
อีก 6 เดือน (หมดวาระ 14 กันยายน 2557)

หัวข้อดังต่อไปนี้ได้รับการกล่าวถึงนอกเหนือ การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 ของ สมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) ครั้งที่ 14 ถูกจัดขึ้น

1. กฎระเบียบว่าด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของ JAAT ให้สิทธืได้แค่เพียงสัญชาติไทยเท่านั้น ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้

2. เพื่อที่จะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิก JAAT และประชาสัมพันธ์ให้ได้อย่างทั่วถึงนั้น  มีการเสนอแนะความคิดเห็นว่าควรสรรหาบุคคลที่เหมาะสมประจำมหาวิทยาลัยใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯและ ให้ท่านสมาชิกนั้นเป็นศุนย์กลางในการประชาสัมพันธ์

3. สมาชิก JAAT ที่ได้สมัครและลงชื่อไว้กับทางสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) JAAT ซึ่งได้รับการยกเว้นการชำระค่าสมาชิกเป็นเวลาสองปี หลังจากที่ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย) JAAT ในปี 2012 และหลังจากปีที่ได้รับยกเว้นนั้น ยังมีสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมาชิกอยู่ถึง 45 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการมีการลงความเห็นว่าควรจะตัดชื่อสมาชิกเหล่านั้นออก ถ้าไม่ได้รับการสมัครสมาชิก ตามกฎระเบียบสมาคมอย่างเป็นทางการ

 IMG_7266

สามารถดาวน์โหลดบันทึกการประชุมได้ตามไฟล์แนบที่นี่