ครั้งที่4 การประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556 JSPSดำเนินการประชุมกับNRCTครั้งที่4 ปีนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

สภาวิจัยแห่งประเทศไทย (NRCT)
น.ส. พิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์: ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
น.ส. ทิวา เงาวิจิตร: นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส. ภาวณี ชาลีรัตนกุล: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส. ญาดา สัมมารัตน์: นักวิเทศสัมพันธ์
น.ส. ณัฏฐา แพสุวรรณ์: กวิเทศสัมพันธ์

JSPS Bangkok Office
ศาสตราจารย์ คูนิอะกิ ยามาชิตะ: ผู้อำนวยการ
นาย ไดสุเกะ ยามาดะ: รองผู้อำนวยการ

การประชุมครั้งนี้ JSPS เรียกร้องความร่วมมือสำหรับบรรยายสรุปกิจกรรมของJSPSที่กำลังวางแผนจะร่วมมือกับการประชาสัมพันธ์โปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 สภาวิจัยเช่นกัน

ตกลงเปิดสัมมนาร่วมกันในการสนับสนุนและทางสภาวิจัยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นให้ด้วย

โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี JSPS กับ สภาวิจัยร่วมกันอย่างดีเช่นความร่วมมือสำหรับบรรยายสรุปกิจการของ JSPS

photo