ได้ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย จัดสัมมนาการศึกษาต่อ การบรรยายโปรแกรมของ JSPS และเยี่ยมเยียนคณบดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้ร่วมกับทางสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดการสัมมนาการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์โปรแกรมของ JSPS โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

เป็นการสัมมนาการศึกษาในระดับภูมิภาคในประเทศไทยที่สถานทูตญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการดำเนินการในมหาวิทยาลัยสี่ปีผมได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกว่าปีที่แล้วในขณะที่รอ

ช่วงเช้าผู้แทน ท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียน พูดคุย กับทาง รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้น

นิทรรศการการศึกษาญี่ปุ่นนี้จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่14 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานรและท่านก็เคยได้รับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนีงะตะบัณฑิตวิทยาลัย ท่านจึงได้ลงนามในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่เคยได้รับทุนอยู่ถึง 54 ท่าน โดยมีมหาวิทยาลัยฮิโรซากิจะมีสำนักงานประสานงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอยู่

หลังจากเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมทั้งหมดและประชาสัมพันธ์โปรแกรมแต่ละที่ โดยดำเนินการและให้รายละเอียดของแต่ละศุนย์การศึกษา

Group_photo1

หลังจากที่เข้าเยี่ยมเยียน และทาง JSPS บรรยายสรุปโปรแกรมทุนวิจัยต่างๆ

หลังจากที่ทาง รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเปิดการบรรยายทุน และท่านกล่าวไว้ว่า อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและไทย มีความสัมพัน์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น ผ่านการสัมมนาในครั้งนี้ และต่อจากนั้น การแนะนำโปรแกรมของ JSPS นี่เป็นโอกาสที่ดีของการให้ข้อมูลกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านยินดีเป็นอย่างมาก

หลังจาก กล่าวเปิดแล้วทางผู้อำนวยการ JSPS กล่าวถึง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศให้คำอธิบายสรุป และทางรองผู้อำนวยการ JSPS ให้การอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการเชิญ ผู้ที่มีประสบการณ์การได้รับทุนไปวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางทุนจากJSPS วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์เช่นกัน

ลำดับสุดท้าย จาก ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทสึคุบะ และ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ยังทักทายด้วยภาษาญี่ปุ่น และให้การต้อนรับและพูดถึงประสบการณ์การแลกเปลี่ยนงานวิจัย และต้องการให้ จัดโครงการเช่นนี้อย่างจริงจังทุกๆปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเรียกว่ามหาวิทยาลัยวิจัยที่จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 35 คน แสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ที่ดีมากจากการร่วมในการสัมมนาการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของสถานทูตในอนาคตข้างหน้า ในขณะดียวกัน JASSO กับอดีตสมาคมนักเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ทำงานอย่างแข็งขัน เช่นเดียวกัน

Group_photo2