คุณคินโจ ผู้จัดการฝ่ายของ JASSO ญี่ปุ่นมาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 คุณคินโจ ไทชิ ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน และ คุณเอนโด อะซึมิ เจ้าหน้าที่ในแผนกเดียวกัน ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

การมาครั้งนี้เพื่อรายงานผลจากการประชุม ที่ทาง JSPS・JASSO สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น ได้ประชุมร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ได้รายงานเกี่ยวกับไตรมาสที่ 3 ของการวางแผนงาน JSPS เพื่อให้สำนักงานร่วมมือกันกับ JASSO สำนักงานกรุงเทพ  จัดกิจกรรมร่วมกัน ในปีงบประมาณหน้าได้ออกงานมหกรรมวิทยาศาส่ตร์  เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา  JSPS ทางสำนักงานได้ร่วมออกงาน มหกรรมการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งทาง JASSO เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย งานครั้งนี้ได้ผลตอบรับอย่างมาก ทำให้กิจกรรมที่ร่วมมือกันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อทั้ง 2 องค์กร  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่อง สมาคมศิษย์เก่า JSPS , การจัดสัมมนาแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการแสดงความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากญี่ปุ่น

นอกจากนี้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Osaka university , TUAT,Aoyama university, Tokai university และสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ

ผลจากความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ได้รับทราบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

JASSO