JSPS สำนักงานกรุงเทพ ไปเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013  สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเปิดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาประเทศญี่ปุ่น จัดขึนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทาง JSPS ได้จัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อแนะนำทุนด้วย

ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ร่วมงานเปิดมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  ทาง JSPSได้จัดประชุมสัมมนาขึ้นเพื่อแนะนำทุน ผู้อำนวยการได้แสดงสไลด์แนะนำทุนการศึกษา และดร. บุษผา ชัยเที่ยง ดร. เกรียงไกร โชตระการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนมาบรรยายประสบการณ์และวิธีการรับสมัครทุน  โดยมีนักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการประชุม 20 คน

การประชุมไม่เฉพาะแค่การแนะนำทุนเท่านั้น แต่ยังพูดถึงภาพโดยรวมจากนักวิจัยที่ได้ทุนจาก JSPS ไปบรรยายเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจขอทุนได้รับทราบรายละเอียดและวิธีการสมัครอย่างชัดเจน  ซึ่งการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจขอทุนเป็นอย่างยิ่ง

สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ ได้จัดงานเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 4  มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค  JSPS หวังเป็นว่ามีโอกาสได้ร่วมงานเช่นนี้กับ ทางสถานฑูตฯ, JASSO ในการจัดงานเช่นนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

Group_Photo_Ubon_R