Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) มาเยือน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012  คณาจารย์จาก Tokyo University of Agriculture and Technology มาเยือน JSPS Bangkok Office

รายชื่ออาจารย์มีดังต่อไปนี้

Dr.Tatsuo Noma, Graduate School of Engineering, TUAT
Dr. Kaneko Keiichi, Graduate School of Engineering, TUAT Dr. Hironori Nakajo, Graduate School of Engineering, TUAT

Dr.  Eiichi Kawai, Executive Director of ASIA  SEED ( Visiting Professor , TUAT )
Mr. Hikita Yoko Manager, Dept. of International Exchange Promotion Team , TUAT

TUAT ได้ส่งคุณโอทสึกิ มาฝึกงานที่ JSPS Bangkok Office ตั้งแต่ เดือนมีนาคม- กันยายน 2012 การมาครั้งนี้เพื่อรายงานผลการฝึกงาน รวมถึงประชุมหารือกับ JSPS และ JASSO

เริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทาง JASSO เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจ  และได้พูดถึงการความเกี่ยวพันของ JASSO และทางสถานฑูตญี่ปุ่น ในการสนับสนุนให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรุงเทพ ได้แสดงความคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา และเสนอให้ช่วยติดตามผลเรื่องมหาวิทยาลัยต่างๆที่ขยายตัวด้านการศึกษาไปทั่วโลก

TUAT คิดว่ากรงเทพเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเอเชียเพื่อที่บรรลุถึงเป้าหมายงานวิจัยร่วมกับแต่ละองค์การที่เกี่ยวข้องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พิจารณาที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกงานในปีหน้าเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในงาน