คุณยามาชิตะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012 คุณยามาชิตะ คุนิอากิได้ถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ ลำดับที่ 16  เคยดำรงตำแหน่งคณะบดี Faculty of Languages and Cultures, Kyushu University(เริ่มทำหน้าที่ วันที่ 2 กรกฎาคม)

โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นระยะเวลา 2 ปี และมีหน่วยงานในประเทศไทยเป็น counter part คือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI: Thailand Environment Institute) โดยร่วมทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง  ESD: Education for Sustainable Development(การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน )

สาส์นจากผู้อำนวยการคนใหม่ ดังต่อไปนี้

คุณยามาชิตะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นคนถัดไปต่อจาก

ดร.วาตารุ ทาเคอุชิ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 ประวัติการทำงานที่ผ่านมา เกษียณอายุการทำงานจาก Kyushu University เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดี Faculty of Languages and Cultures, Kyushu University, คณะที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย และก่อนหน้านี้ได้ทำงานที่ UNESCO (United Nations Educational , Scientific and Cultural  Organization) เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่สำนักงานใหญ่ UNESCO ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยดำรงตำแหน่งเป็น  Program Specialist ด้วยความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อการทำภารกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้เป็นอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเสริมสร้างเครือข่ายงานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีพร้อมสร้างความก้าวหน้าสืบไป

 

คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการและดร. อันไซ ประธานบริหาร JSPS สำนักงานใหญ่

คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการและดร. อันไซ ประธานบริหาร JSPS สำนักงานใหญ่