ได้รับเชิญบรรยายสัมมนาที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 สำนักงานพัฒนาฯ ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง Utilization of Space Based Technologies for Disaster Risk Management ที่ โรงแรม ทีเค พาเลซ ดร. ทาเคอุชิ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน

ได้มีการจับตามองเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  วิทยาการเทคโนโลยีด้านอวกาศ เพื่อทำการป้องกันหรือลดการเกิดปัญญาจากภัยธรรมชาติ  เป็นกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ในงานได้เชิญ ดร. วาตารุ ทาเคอุชิ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ทางสำนักงานพัฒนาฯ เป็น Counterpart ในการทำวิจัย ของ ดร. ทาเคอุชิ มาเป็นเวลา 2 ปี ในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยที่ทำมา 2 ปีเพื่อนำข้อมูลมาบรรยาย ภายใต้ 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

Utilization of space based technologies for disaster risk management

Forest fire monitoring and forest cover mapping in Thailand

Potential drought monitoring over agricultural area in Thailand

Flood monitoring of Chaophraya river from 1987 to 2011 by microwave remote sensing