ไปเยือน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 สมาชิก JSPS สำนักงานกรุงเทพ ไปเยือนสำนักงานฯ เพื่อแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ คุณยามาชิตะ และประชุมเกี่ยวกับงาน JSPS-NRCT Seminar ที่จัดขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2012

มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯมาร่วมประชุม 3 คน ดังนี้

-คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ

-คุณแสวง จงสุจริตธรรม  หัวหน้าฝ่ายงาน เอเชีย-แอฟริกา

-คุณอาภา เนตรประไพ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หลังจากคุณยามาชิตะได้แนะนำตัวเสร็จแล้ว ดร.ทาเคอุชิผู้อำนวยการคนปัจจุบันได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากรจากญี่ปุ่นทั้ง 2 คนที่ได้เรียนเชิญมาบรรยายในงาน JSPS-NRCT Seminar ให้ทางสำนักงานฯได้รับทราบ

Dr. Akiyuki Kawasaki, Project Associate Professor, International Center for Urban Safety Engineering (ICUS), Institute of Industrial Sciences (IIS), The University of Tokyo (UT)

ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ , Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

รายละเอียดของการประชุมสัมมนามีดังนี้

หลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง สำนักงานฯเรียนเชิญ ดร. ทาเคอุชิและคุณยามาชิตะพร้อมคณะพร้อมกับ ท่านเลขาธิการฯ ดร. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพและ ที่ปรึกษาทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ดร. จินตนาภา โสภร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการวิจัยฯ เป็นตำแหน่งรองจากท่านรองเลขาธิการฯปัจจุบันต้องร่วมรับผิดชอบดูแลงานด้านภารกิจต่างประเทศ ท่านเลขาธิการฯช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาข้อตกลงในการลงนามร่วมกัน จึงได้ขอตัวไปทำธุระต่อ

ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้อำนวยการ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ท่านเลขาธิการได้รับตำแหน่งในสำนักงานฯด้วยเช่นกัน  JSPS สำนักงานกรุงเทพ และสำนักงานฯ มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางสำนักงานฯจะให้การสนับสนุนคุณยามาชิตะผู้อำนวยการคนต่อไป ดังเช่นที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกัน

ดร. จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษาทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ , คณะทำงานของสำนักงานฯ และท่านเลขาธิการ ดร. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ท่านเลขาธิการฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการ

ท่านเลขาธิการฯ มอบของที่ระลึกให้แก่คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการคนใหม่

山下DSC01774 竹内DSC01775