การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JAAT) ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 ได้เปิดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า JSPS(JSPS Alumni Association of Thailand)มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน ผู้อำนวยการเป็นผู้เปิดการประชุม  คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับหน้าที่ต่อจากผู้อำนวยการคนปัจจุบันเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้อำนวยการคนใหม่เริ่มงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2012

เริ่มโดย ดร. ทาเคอุชิได้แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่คุณยามาชิตะ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 , สรุปรายงานการประชุม สามัญสมาคมศิษย์เก่า JSPS เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

・ชื่อสมาคมจากเดิม JSPS Alumni Forum of Thailand (JAFT)เปลี่ยนเป็น JSPS Alumni Association of Thailand (JAAT)

・ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตามกฎข้อบังคับ ที่เขตจตุจักร

・สมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคมจากเดิม 12 คน เปลี่ยนแปลงเป็น 9 คน ดังนี้

  1.  ดร. บุษบา ยงสมิทธ์              ประธาน
  2.  ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   รองประธาน
  3.  ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ        เลขาธิการ
  4.  ดร. มาลี เอื้อภราดร               เหรัญญิก
  5.  ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต            ปฏิคม
  6.  ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ       นายทะเบียน
  7.  ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์          ประชาสัมพันธ์
  8.  ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์            คณะกรรมการ
  9.  ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม        คณะกรรมการ

・ได้เพิ่มชื่อ ดร. อรสา สุกสว่าง เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคมให้ครบ10 คน เพื่อที่จะได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมที่เขตจตุจักร แต่ดร. อรสา ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม

・ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของสมาคมเป็นดังนี้

ดร. ทาเคอุชิ ได้รายงานเกี่ยวกับการประชุมนับแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา พร้อมกับกิจกรรมที่สำคัญที่ผ่านมา จนถึงเดือนมิถุนายน ทางคณะกรรมการฯกล่าวขอบคุณและชมเชยที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมาด้วยดี ซึ่งดร. ทาเคอุชิได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนครบวาระในเดือนมิถุนายนนี้

รายละเอียดการประชุมมีดังนี้

ซ้ายมือ คุณทานาเบะ รองผู้อำนวยการ, คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการคนใหม่, ดร. ทาเคอุชิ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน, ดร. มาลี เหรัญญิก , ดร. บุษบา ประธาน, ดร. จิราภรณ์ ปฏิคม, ดร. บุญชัย เลขาธิกา