เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 JSPS พร้อมคณะและคุณโอซึกิ รวม 4 คนได้เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เพื่อประชุมหารือเรื่องงาน JSPS-NRCT Research Expo 2012  ที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี ที่ Bangkok Convention Center

ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่าย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) มีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

-คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจการต่างประเทศ

-คุณแสวง จงสุจริตธรรม หัวหน้าฝ่าย เอเชีย-แอฟริกา

-คุณภาวณี นาคดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนงานและวิเคราะห์

-คุณอาภา เนตรประไพ  นักวิเทศสัมพันธ์

นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการ JSPS ได้แจ้งเรื่องการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ให้ทราบ โดยย้ายสำนักงานวันที่ 17 มีนาคม 2012 และวันที่ 19 มีนาคม ได้เริ่มใช้สำนักงานแห่งใหม่ร่วมกับ  Japan Student Service Organization (JASSO) วันที่ 11 เมษายน ได้ทำการเชิญองค์การที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในไทยมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหม่

ในส่วนการประชุมเรื่อง Research EXPO 2012 ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ได้แจ้งรายละเอียดและหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้

JSPS-NRCT Seminar

วันจัดประชุมสัมมนา :วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม (ช่วงการสอบของระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น)

     ช่วงเช้า:ประชุมหารือ  รับประทานอาหารเที่ยง

     ช่วงบ่าย:ประชุมสัมมนา รับประทานอาหารเย็น

วิทยากร:วิทยากรจากญี่ปุ่น 2 ท่าน  วิทยากรฝ่ายไทย  1 ท่านต่อการบรรยาย

ระยะเวลา: คนละ 60 นาที  บรรยายไทย 10 นาที   ถาม-ตอบ 10 นาที

 วิทยากรฝ่ายญี่ปุ่น: จัดการและดำเนินการโดย JSPS

วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) มีความประสงค์เรียนเชิญประธาน JSPS  ดร. ยูอิจิโระ อันไซ  มาร่วมบรรยาย และนอกจากนี้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการด้านภัยพิบัติ เช่น ซึนามิและแผ่นดินไหวมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ภารกิจของงานครั้งนี้ จะทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในด้านการพัฒนายิ่งขึ้นไป

หัวข้อสำหรับการประชุมสัมมนา Research EXPO 2012

  1. งานวิจัยเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)

  2. งานวิจัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ

  3. เทคโนโลยี/โรคอุบัติใหม่

  4. งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต

  5. งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว

  6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

   7. งานวิจัยเพื่อการเกษตร

 จากซ้าย คุณโอซึกิ เจ้าหน้าที่ฝึกงาน  เจ้าหน้าที่ JSPS รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ คุณพิมพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ คุณแสวง หัวหน้าฝ่ายเอเชีย-แอฟริการ คุณภาวณี เจ้าหน้าที่ วช.  คุณอาภา เจ้าหน้าที่ วช.


จากซ้าย คุณโอซึกิ เจ้าหน้าที่ฝึกงาน เจ้าหน้าที่ JSPS รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ คุณพิมพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ คุณแสวง หัวหน้าฝ่ายเอเชีย-แอฟริการ คุณภาวณี เจ้าหน้าที่ วช. คุณอาภา เจ้าหน้าที่ วช.