เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ISCE 2011 ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

ระหว่างวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 จนถึง วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2011 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้เดินทางไปดูงานที่พม่า และเข้าร่วมประชุมสัมมนา ICSE 2011  (The 3rd International Conference on Science and Technology ที่จัดขึ้นที่ Sedona Hotel สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันที่ 1-2 ธันวาคม  พร้อมทั้งแนะนำองค์กรในงานนี้

งานประชุมสัมมนาICSE ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 2009 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์(MOST: Ministry of Science and Technology)คนพม่าและชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มาเข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับนนาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

นอกจากพม่าแล้ว ยังมีประเทศอื่นๆเข้าร่วม เช่น จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เยอรมัน อเมริกา มาเลเซีย อิสราเอล ไทย สาธารณรัฐอาหรับ ญี่ปุ่นเป็นหนึ่ง ใน 10 ประเทศที่นักวิจัยมาร่วมงานนี้จำนวน 150 คน มาร่วมบรรยายและแสดงผลงาน โดยผู้เข้าร่วมงาน มาจากสาขาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ  วิศวกรรมเครื่องจักร  วิศวกรรมไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า อิเลคทรอนิก  ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมี วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีชีวภาพ  การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เป็นโอกาสอันดีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ของพม่า

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ H. E. Dr. Ko Ko Oo  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการอย่างเป็นทางการ เป็นการส่งสัญญาณว่า พม่าจะให้การสนับสนุนและก้าวไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการได้บรรยายผลงานวิจัยของตนเองและแนะนำหน้าที่บทบาทและกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งได้นำโบว์ชัวร์ไปแจกจ่ายในงาน จำนวน 300 ใบ  นอกจากนี้มีแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศให้การสนับสนุนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลอีกด้วย หลังจากกล่าวแนะนำองค์กรแล้ว มีการมอบปริญญาบัตรให้แก่  Royal Institute of Technology , Sweden โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์คนก่อน Dr. Myint Han เป็นผู้มอบปริญญาบัตร พร้อมทั้งกงศุลกิตติมศักดิ์ประเทศสวีเดนได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า หลังจากที่พม่าอยู่ในสภาพประเทศที่เก็บตัวมานานหลายปี ในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ฟื้นฟูการศึกษางานค้นว้าวิจัยกับต่างประเทศขึ้นมา

ระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องระบบการศึกษา ของพม่าซื่งขึ้นตรงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) รับผิดชอบโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ H. E. Dr. Ko Ko Oo  , Prof. Dr. Mya Mya Oo Rector, Yangon Technological University and Mandalay Technological University, Prof. Dr. Thingi, Pro- Rector, West Yangon Technological Universirty, Prof. Dr. Zaw Min Naing, Pro-Rector, Technological University Maubin รวมทั้งสิ้น 4 ท่านร่วมในการประชุม

เนื้อหาในการประชุมได้แก่ เรื่องการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  เช่นการที่ JSPS เปิดรับสมัครหรือการสมัครทุนโดยตรงผ่านทาง JSPS  แท้ที่จริงแล้ว JSPS สำนักงานกรุงเทพไม่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ แต่ทางผู้อำนวยการจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่ JSPS สำนักงานใหญ่ให้รับทราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้อธิบายถึงสถานการณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-มหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 170 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีค่าเทอมค่อนข้างถูก คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1 ดอลล่าร์ ต่อปี

-มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การดูแล กระทรวงศึกษาธิการ (MOE: Ministry of education)และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(MOST)โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยด้านสาขาอื่นๆ เช่น สังคมศาสตร์

-กระทรวงวิทยาศาสตร์ (MOST) กำกับดูแล มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 32 แห่ง

25 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , 1 แห่งเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  ประมาณ 100,000 คน

-อาจารย์ที่สอนกว่า 80 % จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในพม่า  มีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นระหว่างมหาวิทยาลัยและอาจารย์

-สาขาที่น่าสนใจ เช่น  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) , อุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ด้านอวกาศ  รวมทั้งสิ้น 4 สาขา

-Yangon Technological University , Mandaly Technological University มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 250 คน และ 140 คน ตามลำดับ นักศึกษาแต่ละแห่งมีจำนวน 600 คน และ 100 คน

ในส่วนของผู้อำนวยการจะนำเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้รายงานไปยัง JSPS สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งอธิบายสถานการณ์ด้านการศึกษาของพม่าให้ทราบ

วันที่ 3 ธันวาคม ได้ไปเยี่ยมชม Yangon Technological University พร้อมกับจัดการบรรยายที่มหาวิทยาลัย อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Dr. Mya Mya Oo ได้พูดคุยเกี่ยวกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดส่งนักวิจัยในสาขาวิศวกรรรมโยธา เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วยความร่วมมือจาก JSPS-JICA

การดูงานในพม่าครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี คลินตัน ได้ไปเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเช่นกัน ผู้อำนวยการคาดหวังว่าการเปิดประเทศพม่าในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆกับนานาชาติซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

2.กล่าวเปิดงานประชุมโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  H. E. Dr. Ko Ko Oo

3.จากด้านซ้าย Dr. Kyaw Sann Oo, รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการ, H. E. Dr. Ko Ko Oo, Prof. Dr. Mya Mya Oo, Prof. Dr. Thingi, Prof. Dr. Zaw Min Naing

4.ผู้อำนวยการแนะนำบทบาทหน้าที่องค์การ

5.บรรยากาศในการประชุม

6.Dr. Myint Han ได้แสดงความคิดเห็น  ทางขวามือ ผู้อำนวยการ

7.ป้ายแบนเนอร์ของงาน ICSE2011

8.เชิญวิทยากรในงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก