เปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011 ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 2 ของชมรมศิษย์เก่า JSPS (JAFT:JSPS Alumni Forum of Thailand)ขึ้นที่ โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2010 ได้มีการจัดประชุมเป็นครั้งแรก พร้อมกับมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเป็นทางการ โดยจัดที่ โรงแรมดุสิตธานี มีผู้เข้าร่วมงาน 40 คน มีการแต่งตั้งประธานขึ้น ได้แก่ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์

・รายละเอียดการจัดตั้งชมรม และวัตถุประสงค์  รายงานกิจกรรมของชมรมรอบปีที่ 22

・ที่อยู่อย่างเป็นทางการ

・สมาชิกกิตติมศักดิ์

・ใบสมัครสมาชิก

・หมายเลขบัญชีธนาคารของชมรม

・แผนงานกิจกรรมในรอบปีที่ 23 และอื่นๆ

ในการประชุมสมาชิกมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาไทย ซี่งผู้อำนวยการไม่เข้าใจภาษาไทย จึงมีการทำรายงานการประชุมลงในเวปไซด์เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

ในวันเดียวกันนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมในการมอบเหรียญรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ท่าน และมีการสมัครสมาชิกโดยการเขียนใบสมัครและส่งภายในงาน

 

102

1.ผู้เข้าร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

JAFT center

2.สมาชิกคณะกรรมการบริหาร JAFT ด้านซ้าย ดร.สุนีย์ (กรรมการ) ดร.ทรงศรี  (กรรมการ) ดร.บุษบา (ประธาน) ดร.สุวิทย์ (กรรมการ) ดร.มาลี (เหรัญญิก)

JAFT right

3.นางกาญจนา ปานข่อยงาม  รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร. สุวิทย์ (กรรมการ) ดร. พอพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)

JAFT left

4. ดร.บุษบา ประธาน