การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010  สมาคมศิษย์เก่าองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย(JAFT)

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 ขี้นที่ JSPS สำนักงานกรุงเทพที่อาคารเสริมมิตรฯ

ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานสมาคมศิษย์เก่าฯเริ่มเปิดประชุม คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ( จากคณะกรรมการทั้งสื้น 12 ท่าน ) ผู้อำนวยการ JSPS ได้แจ้งความคืบหน้าของสมาคม

มีหัวข้อสำคัญในการประชุม 2 ข้อ ได้แก่ แผนงานการเรียนเชิญนักวิจัยต่างประเทศ และการเพิ่มจำนวนสมาชิกของ สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ประชุมเรื่องการเรียนเชิญนักวิจัยโดยรับสมัครช่วงปลายปี เพื่อเตรียมการเรื่องกฎระเบียบให้ทันสำหรับ ปี 2011

เรื่องการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ ว่าด้วยวิธีการสมัครสมาชิกและการเก็บค่าสมาชิก เตรียมการสำหรับการเรียนเชิญประชุมในครั้งต่อไป

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

1.  ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ดร.มาลี เอื้อภราดร จากกลุ่มวิเคราะห์แผนด้านการขนส่งและจราจรทางน้ำ

3. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย – ญี่ปุ่น )

4. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ดร.ส่งศรี กุลปรีชา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8. ดร.วาตารุ ทาเคอุชิ จาก JSPS สำนักงานกรุงเทพ

IMG_2283

แถวหน้าจากซ้าย ดร.ส่งศรี กุลปรีชา คณะกรรมการ ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานกรรมการ ดร.มาลี เอื้อภราดร เหรัญญิก แถวหลังจากซ้าย ดร.วาตารุ ทาเคอุชิ ดร. บุญชัย เตชะอำนาจ เลขานุการดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ รองประธาน ดร.สุวิทย์ วิบูลเศรษฐ์ คณะกรรมการ ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ ประชาสัมพันธ์

IMG_2278

การประชุมหารือ