JSPSโปรแกรมต่างประเทศJSPS Bangkok Office

JSPS โปรแกรมต่างประเทศ

JSPSเสนอโปรแกรมระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลายสำหรับประเทศในแถบเอเชีย เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ เชิญชวนนักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่น และสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรมได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ JSPS

โบชัวร์ JSPS โปรแกรมต่างประเทศ (ภาษาไทย) th
Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard) นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญไปยังประเทศญี่ปุ่น 1-2 ปีในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน
ภายใต้การแนะนำดูแลของนักวิจัยญี่ปุ่น
RONPAKU (Dissertation PhD) Program โปรแกรมนี้จะให้การสนับสนุนทางการเงินกับนักวิจัยในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาหรือประเทศพิเศษที่ทำสัญญาต่อกัน ที่มีความประสงค์อยากได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่ส่งไปทำวิทยานิพนธ์อย่างละเอียดที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องผ่านการเรียนระดับปริญญาเอก
Invitation Fellowship Programs for Research in Japan (Long-term, Short-term, Short-term S)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ รวมถึงอาจารย์ ผู้ชำนาญการ นักวิจัย จากประเทศอื่น ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว จะได้รับเชิญไปวิจัยที่ญี่ปุ่นในระยะเวลา (61 วัน-10 เดือน) และสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในระยะสั้น จะใช้ระยะเวลา (14 – 60 วัน)

Bilateral Programs (Joint Research Projects/Seminars/Researcher Exchanges) ตามข้อตกลงทวิภาคี JSPS และสภาวิจัยแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินการโครงการวิจัยร่วมกันที่สร้าง
เครือข่ายที่ยั่งยืนจาก ปี 2013 "โครงการความร่วมมือ /สัมมนาร่วม" ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน
Core-to-Core Program JSPS สนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งโครงการวิจัยและสัมมนาร่วมกัน ดำเนินการบนพื้นฐานของความร่วมมือที่ยั่งยืนกับสถาบัน การวิจัยทั่วโลก

Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard)

จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อให้โอกาส นักวิจัยวัยเยาว์ นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก จากประเทศต่างๆ ภายใต้การแนะนำ ของนักวิจัยญี่ปุ่นที่เลือกไว้ การวิจัยเป็นความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ ให้นักวิจัยดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการวิจัยของตน และในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์ต่อการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและประเทศของผู้ที่มาทำการวิจัยด้วยเช่นกัน ผู้สมัครโปรแกรมนี้ต้องได้รับการยินยอมจากนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองให้กับผู้สมัครหลังจบปริญญาเอก ในต่างประเทศ  

ขอบเขตการวิจัย:

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ ธรรมชาติวิทยา จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย

ระยะเวลาของทุน:

ทุนจะได้รับระยะเวลา 12 ถึง 24 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง:
 • ต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น
 • ซึ่งต้องได้รับปริญญาเอก มีผลบังคับใช้ภายใน6 ปีหรือได้รับการกำหนดให้ได้รับปริญญาเอกก่อนที่จะได้รับอนุมัติทุนโปรแกรมนี้
 • ต้องมีการจัดเตรียมแผนการวิจัยล่วงหน้ากับนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นผู้รับรองท่าน
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการรับทุน:
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ (ขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบ JSPS)
 • ค่าบำรุงรักษารายเดือน 362,000 เยน หรือประมาณ 108,000 บาท
 • ค่าประกันภัยต่างๆ 200,000 เยน หรือประมาณ 60,000 บาทไม่ว่าจะเป็นประกัน อุบัติเหตุ ประกันการเดินทางในต่างประเทศ และความเจ็บป่วย ฯลฯ
 • เงินสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Tokubetsu Kenkyuin Shorei-hi) มากกว่า 1,500,000 เยน หรือประมาณ 500,000 บาทต่อปี (แต่ 2 ปี ไม่เกิน 3,000,000 เยน หรือ 1 ล้านบาท) เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
 • *จำนวนของเงินทุนที่ระบุไว้ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณ
ระยะเวลาการรับสมัคร(ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ):

รับสมัคร ครั้งที่ 1 : เดือนกันยายน
รับสมัคร ครั้งที่ 2 : เดือนพฤษภาคม
*ระยะเวลาสำหรับผู้สมัคร (นักวิจัยญี่ปุ่นที่ทำการรับรองให้) จะต้องยื่นใบสมัครก่อนที่หน่วยงานที่รับสมัครจะส่งใบสมัครให้กับทาง JSPS กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ

สำหรับรายละเอียดสามารถเยี่ยมชมได้ ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow

RONPAKU (Dissertation PhD) Program

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมJSPS RONPAKU (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) คือการจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักวิจัยในเอเชียและแอฟริกาหรือประเทศพิเศษที่เฉพาะเจาะจงทำสัญญาต่อกัน มีความประสงค์เพื่อที่จะได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นผ่านการส่งวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

สามารถตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ของJSPSได้
*ตั้งแต่ปี 2015 ขั้นตอนการสมัครจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ ไม่ต้องสมัครผ่านสภาวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย:

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติวิทยา จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้

ระยะเวลาของโปรแกรม:

สูงสุด 3ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง:
 • อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยู่ในประเทศที่ระบุข้างต้น
 • ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศบ้านเกิดของตนหรือคาดว่าจะได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยของสถาบันดังกล่าว ณ วันที่ 1 เมษายนของปีที่เริ่มต้น ของโปรแกรมและต้องอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี นับ จากวันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของโปรแกรมนี้ คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสมัครต่อไป
การสนับสนุนทางการเงิน JSPS:
 • สูงสุด 3.6 ล้านเยนหรือประมาณ 1.2 ล้านบาท (ต่อปีบัญชีคือ1.2 ล้านเยน หรือประมาณ 400,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ครอบคลุมโดยกองทุนดังกล่าวข้างต้น:
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศของผู้สมัครทุนRONPAKU และภายในประเทศญี่ปุ่น ทั้งผู้สมัครและที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ (ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นของทางนักวิจัยที่รับรอง) ฯลฯ
  * แต่ละปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของเงินทุนรวม ที่จะต้องใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะเวลาการรับสมัคร:

เดือนสิงหาคม
*กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งใบสมัครของนักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรอง การสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารให้กับนักวิจัยญี่ปุ่นที่เป็นที่ปรึกษาก่อนที่จะหมดเขตการรับสมัคร (บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดวันที่หมดเขตการรับสมัครเอาไว้ ผู้สมัครควรตรวจสอบหรือปรึกษากับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นให้ทันเวลาที่กำหนด)

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/

Invitation Fellowship Programs for Research in Japan (Long-term, Short-term, Short-term S)

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นสามารถเชิญนักวิจัยจากต่างประเทศโดยจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ การสมัครจะส่งโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้รับรองที่ความประสงค์จะเชิญนักวิจัยไทยไปวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ประเภท วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ทุนที่ได้รับ
ระยะยาว เชิญนักวิจัยจากต่างประเทศที่จะร่วมมือกันในการดำเนินการวิจัยในระยะยาว 2-10 เดือน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน387,600 เยน หรือ ประมาณ 100,000 บาท
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ระยะสั้น เชิญนักวิจัยจากต่างประเทศที่มีผลงานของความสำเร็จของงานวิจัยที่ดี สำหรับในระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเอื้อประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดของการบรรยายและวิธีการอื่น 14-60 วัน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่าย 18,000 เยนต่อวัน หรือประมาณ5,400 บาท ต่อวัน
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ระยะสั้น S เชิญนักวิจัยในต่างประเทศที่มีผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นและการบรรยายหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ 7-30 วัน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่าย 42,000 เยนต่อวัน หรือ ประมาณ12,600 บาท
ทุนวิจัยสนับสนุนเงินสูงสุด 150,000 JPY ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภท คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะยาว - ถือตำแหน่งเต็มเวลาในสถาบันการวิจัยในต่างประเทศ
- นักวิจัยในต่างประเทศเทียบเท่าฐานะที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่ง
ระยะสั้น - ถือตำแหน่งเต็มเวลาในสถาบันการวิจัยในต่างประเทศ
- นักวิจัยในต่างประเทศเทียบเท่าฐานะที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือศาสตราจารย์ ณ วันที่ 1 เมษายนของปีเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่ง
ระยะสั้น S - นักวิจัยในต่างประเทศที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาหรือผู้รับของรางวัลต่างกันสูงในระดับเดียวกับบันทึกที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสำเร็จของการวิจัยและการที่ปัจจุบันครองตำแหน่งผู้นำในด้านเรื่องของพวกเขา
ปิดรับสมัคร

ระยะยาว: เดือนกันยายน
ระยะสั้น, ระยะสั้น S: เดือนกันยายนและเดือนพฤษภาคม
*กำหนดเวลาเหล่านี้ควรตรวจสอบกับสถาบันที่เป็นผู้ส่งใบสมัคร; เวลาที่จะส่งใบสมัคร (นักวิจัยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น) ที่จะส่งใบสมัครให้กับนักวิจัยไทย ควรส่งก่อนช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างบนนี้

สำหรับรายละเอียด เข้าชมเว็บไซต์ได้ดังข้างล่างนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/

Bilateral Programs (Joint Research Projects/Seminars/Researcher Exchanges)

JSPS ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทำสัญญาร่วมกันตามข้อตกลงกับสภาวิจัยแห่งประเทศไทย โปรแกรมหลักกับทางสภาวิจัยคือ ในรูปของโครงการงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกัน

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับโปรแกรมทวิภาคี มีการคัดเลือกกับทางสภาวิจัยอย่างเปิดเผยที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนร่วมกัน นักวิจัยที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องส่งใบสมัครของตนให้กับทางสภาวิจัย และทางทีมนักวิจัยญี่ปุ่นก็จะส่งใบสมัครไปที่ JSPS ญี่ปุ่น ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า ทั้งทางญี่ปุ่นและไทยได้ส่งใบสมัครอย่างเรียบร้อยแล้วหากเป็นการส่งใบสมัครมาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับและอนุมัติ หากต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับทางสภาวิจัยและโปรแกรมนี้มีจำนวนจำกัดการรับทุนอยู่ด้วย

นอกจากที่มีโครงการวิจัย กับทางสภาวิจัย JSPS ยังมีโครงการ "ความร่วมมือโครงการ / สัมมนาร่วม "ตั้งแต่ปี 2013 ที่ให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะทำโครงการวิจัยสัมมนาร่วมกันกับนักวิจัยทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทยด้วย

A. โครงการทวิภาคี

ขอบเขตของการวิจัย:

ทุกสาขามนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโดย JSPS:

JSPS สนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยในญี่ปุ่นต่อปีที่ 2.5 ล้านเยนหรือประมาณ 750,000 บาท ทั้งการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสภาวิจัย:

สภาวิจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยในไทยต่อปีที่ 500,000 บาท รวมในงบนี้ รวมถึงการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงนักวิจัยญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมชมงานวิจัยในไทย

ช่วงระยะเวลา: ภายใน 3 ปี:

หมดเขตการรับสมัคร*: เดือนกันยายน จำกัดปีละ: 3 ทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสภาวิจัยแห่งประเทศไทย

น.ส. วรมณี มงคลสนธิ์
กองการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2579 2285 โทรสาร 0 2561 3049

B.โครงการความร่วมมือ/สัมมนาร่วม

นักวิจัยไทยสามารถสมัครโปรแกรม Open Partnership Joint Projects/Seminars นี้ได้ อย่างไรก็ตามนักวิจัยไทยที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครสำหรับ"โครงการร่วมทวิภาคีกับสภาวิจัยร่วมกันได้อีกด้วย" คือขอเสนอแนะในการสมัคร ภายใต้โครงการที่สำหรับการดำเนินโครงการร่วมกัน  

ขอบเขตของการวิจัย:

ทุกสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติวิทยา จะรวมอยู่ภายใต้โครงการนี้

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโดย JSPS:

JSPS สนับสนุนค่าใช้จ่ายในต่างประเทศการเดินทางค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาร่วมกันของนักวิจัยเฉพาะในทีมญี่ปุ่น นักวิจัยไทยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์กรในประเทศไทย 

โครงการร่วม: สูงถึง 5 ล้านเยนทั้งหมดหรือประมาณ 1.5 ล้านบาท ภายใน 2 ปี
สัมมนาร่วม: สูงสุด 2.5 ล้านเยนทั้งหมด หรือประมาณ 8 แสนบาท ภายใน 1 สัปดาห์

หมดเขตรับสมัคร: เดือนกุมภาพันธ์

*ในวันหมดเขตนี้คือหมดเขตสำหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งใบสมัครให้

สำหรับรายละเอียดโปรด เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat

Core-to-Core Program

ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2012 JSPSได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม Core-to-Core ใหม่ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบด้วยกันคือA.เครือข่ายการวิจัยขั้นสูง ซึ่งก่อนหน้านี้ คือ (โปรแกรม Core-to-Core และ โปรแกรม เอเชีย CORE) B. เอเชีย- แอฟริกา ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้คือ (โปรแกรม "AA ด้านวิทยาศาสตร์") โปรแกรมนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างศูนย์กลางทางการวิจัยชั้นนำระดับโลกในประเทศญี่ปุ่น ที่จะได้รับการพิจารณาว่าทันสมัย และมีความสำคัญในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการวิจัยที่มีศักยภาพสูงในด้านของความชำนาญการณ์พิเศษหรือมีความสำคัญไปยังเอเชีย และ / หรือ แอฟริกา สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดนั้นคือประเทศญี่ปุ่น

สถาบันหลักในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศคู่สัญญา ด้านความร่วมมือ การดำเนินการจะอยู่ในรูปของโครงการวิจัย สัมมนาร่วม และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ซึ่งจะมีการจัดระเบียบและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการนี้

สถาบันการวิจัยญี่ปุ่น มีสิทธิ์ในโปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นสถาบันหลัก สถาบันในประเทศคู่สัญญาที่เข้าร่วมและสร้างศูนย์กลางการวิจัยกับสถาบันหลัก

A. Advanced Research Networks

กำหนดเป้าหมายการวิจัยในสาขา : หัวข้อการวิจัย ต้องทันสมัย และมีความสำคัญ ในระดับนานาชาติและประเทศญี่ปุ่น (สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติวิทยา)

ระยะเวลาของโครงการ: 5 ปี

เงินทุนของโครงการ: สูงถึง 20 ล้านเยน หรือประมาณ 6 ล้านบาทต่อปีงบบัญชี

*แต่ละสถาบันจะต้องให้จัดเตรียมเงินทุนของโครงการ เทียบเท่ากับเงินช่วยเหลือของโครงการ JSPS  

B. Asia-Africa Science Platforms

กำหนดเป้าหมายการวิจัยในสาขา : หัวข้อการวิจัย (ทุกสาขา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญไปยังเอเชีย และ(หรือ) แอฟริกันและถือว่ามีความสำคัญสูงในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาของโครงการ:3ปี
เงินทุนของโครงการ: สูงสุดถึง 8 ล้านเยน หรือประมาณ2.5 ล้านบาทต่อ ปีงบบัญชี

ช่วงระยะเวลาในการสมัคร:

ในช่วงต้น เดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนตุลาคม
* กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งใบสมัครของนักวิจัยญี่ปุ่นที่รับรอง กรุณาสอบถามกำหนดสิ้นสุดการส่งใบสมัคร

จากหน่วยงานที่ทำการรับใบสมัคร สำหรับรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net