เกี่ยวกับ JSPSJSPS Bangkok Office

เกี่ยวกับ JSPS

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า “Gakushin”
เป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โปรแกรมของ JSPS มีบทบาทสำคัญในทางวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศญี่ปุ่นอย่างกว้างขว้าง การทำงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โครงการของ JSPS ดำเนินไปในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นต่อการตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย) ที่เข้าร่วมโครงการ

JSPS ก่อตั้งขึ้นในปี 1932 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร กว่าระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา JSPS ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่1ตุลาคม ปี 2003 JSPS ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นไปยังสถาบันการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของการบริการที่จะนำเสนอให้กับนักวิจัยในแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยต่างๆ

หน้าที่หลักคือ

  • เพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  • พื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เพื่อการช่วยเหลือให้ทุนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างชุมชนวิชาการและอุตสาหกรรม
  • เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
http://www.jsps.go.jp/english/

เกี่ยวกับ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1989 เป็นสำนักงานลำดับที่ 3 ของสำนักงานในต่างประเทศทั่วโลกได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับประเทศญี่ปุ่นจากทั่วทุกภูมิภาคปัจจุบันมีผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะคือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆนี้ได้ช่วยพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมของ JSPS ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2012 ที่ผ่านมา ดร. คูนิอะกิ ยามาชิตะ อดีตคณบดีและศาสตราจารย์ประจำคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยคิวชู ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นลำดับที่ 16 และในปี 1978 JSPS ได้ลงนามในสัญญาระหว่าง JSPS กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมด้วยความร่วมมือที่อันดีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปัจจุบันนี้ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าของ JSPS เพื่อติดตามกิจกรรมของศิษย์เก่า JSPS และยังสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าทั้งในประเทศไทย บังคลาเทศและฟิลิปปินส์ อีกด้วย

บทบาทของสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ
  • เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่าง JSPS และสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยใน ภูมิภาค
  • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยในภูมิภาคกับประเทศญี่ปุ่น
  • เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของJSPSและผู้เข้าร่วโครงการ
  • เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักวิจัยญี่ปุ่น
ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เดินทางมาเยี่ยมชมประเทศไทยหรือพื้นที่อื่นๆของภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศenth

สารจาก ท่านผู้อำนวยการ

คุนิอะกิ ยามาชิตะ ศาสตราจารย์
คุนิอะกิ ยามาชิตะ

เมื่อผมเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2555 ขณะนั้นมีสำนักงานสาขาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ เพียง 15 แห่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 สำนักงานสาขาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ได้เพิ่มจำนวนเป็น 43 แห่ง เหตุเพราะว่ากรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลายแห่งเลือกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นในอาเซียนในอนาคต จากนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( MEXT ) ซึ่งสนับสนุนความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ได้มอบหมายโครงการ เช่น “Re-invent Japan” “Global Human resource development” และ “Top Global University Project” ให้ JSPS เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จึงตอบสนองต่อความต้องการของหลายมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนี้ไปผมจึงต้องการผลักดันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

25 กันยายน 2559

ศาสตราจารย์ คุนิอะกิ ยามาชิตะ
ผู้อำนวยการ
JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net