เกี่ยวกับ JSPSJSPS Bangkok Office

เกี่ยวกับ JSPS

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า “Gakushin”
เป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โปรแกรมของ JSPS มีบทบาทสำคัญในทางวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศญี่ปุ่นอย่างกว้างขว้าง การทำงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โครงการของ JSPS ดำเนินไปในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นต่อการตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย) ที่เข้าร่วมโครงการ

JSPS ก่อตั้งขึ้นในปี 1932 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร กว่าระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา JSPS ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่1ตุลาคม ปี 2003 JSPS ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นไปยังสถาบันการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของการบริการที่จะนำเสนอให้กับนักวิจัยในแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยต่างๆ

หน้าที่หลักคือ

  • เพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  • พื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เพื่อการช่วยเหลือให้ทุนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างชุมชนวิชาการและอุตสาหกรรม
  • เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
http://www.jsps.go.jp/english/

เกี่ยวกับ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1989 เป็นสำนักงานลำดับที่ 3 ของสำนักงานในต่างประเทศทั่วโลกได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์กับประเทศญี่ปุ่นจากทั่วทุกภูมิภาคปัจจุบันมีผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะคือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆนี้ได้ช่วยพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมของ JSPS ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2012 ที่ผ่านมา ดร. คูนิอะกิ ยามาชิตะ อดีตคณบดีและศาสตราจารย์ประจำคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยคิวชู ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นลำดับที่ 16 และในปี 1978 JSPS ได้ลงนามในสัญญาระหว่าง JSPS กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมด้วยความร่วมมือที่อันดีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปัจจุบันนี้ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าของ JSPS เพื่อติดตามกิจกรรมของศิษย์เก่า JSPS และยังสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าทั้งในประเทศไทย บังคลาเทศและฟิลิปปินส์ อีกด้วย

บทบาทของสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ
  • เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่าง JSPS และสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยใน ภูมิภาค
  • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยในภูมิภาคกับประเทศญี่ปุ่น
  • เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของJSPSและผู้เข้าร่วโครงการ
  • เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักวิจัยญี่ปุ่น

สารจาก ท่านผู้อำนวยการ

คุนิอะกิ ยามาชิตะ ศาสตราจารย์
คุนิอะกิ ยามาชิตะ

เมื่อผมเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2555 ขณะนั้นมีสำนักงานสาขาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ เพียง 15 แห่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 สำนักงานสาขาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ได้เพิ่มจำนวนเป็น 50 แห่ง เหตุเพราะว่ากรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลายแห่งเลือกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นในอาเซียนในอนาคต จากนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( MEXT ) ซึ่งสนับสนุนความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ได้มอบหมายโครงการ เช่น “Re-invent Japan” “Global Human resource development” และ “Top Global University Project” ให้ JSPS เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จึงตอบสนองต่อความต้องการของหลายมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนี้ไปผมจึงต้องการผลักดันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

1 มีนาคม 2561

ศาสตราจารย์ คุนิอะกิ ยามาชิตะ
ผู้อำนวยการ
JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

Search articles

Access

Zoom Google map

JSPS Bangkok Office

No.1016/1, 10th Fl.,
Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit Soi 21,
Bangkok 10110

TEL : +66-2661-6533 FAX : +66-2661-6535 Contact us
JSPS日本学術振興会
jsps-net

Brochure

JSPS brochure 2016-2017
JSPS brochure
JSPS brochure (English)
JSPS brochure (English)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(ENG)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
JSPS Bangkok brochure(THAI)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (Japanese)
Fellowships for Research in Japan (English)
Fellowships for Research in Japan (English)
JSPS International Programs Brochure (Thai)
JSPS International Programs Brochure (Thai)