การเยือนมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยแห่งที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานปี 2554 (เดือนเมษายน 54 – เดือนมีนาคม 55 ) 1 ในแผนงานนี้คือการไปเยือนมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 9 แห่ง โดยได้พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย  นอกเหนือจากนี้ได้แนะนำความเป็นมาขององค์กร ที่ผ่านมาได้ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 6 ที่ได้ไปเยือนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆซึ่งได้ก่อตั้งในปี 1964 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองซึ่งใหญ่อันดับสองรองจากกรุงเทพ และเป็นเมืองเก่า นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาทางภาคเหนือที่สำคัญ ด้านการศึกษา , การวิจัย , การรักษาพยาบาล ปัจจุบันนี้มีหลักสูตรด้านงานวิจัยมากกว่า 60 งานวิจัย มีหลักสูตร 3 ระดับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทมีหลักสูตรกว่า 23 หลักสูตร และในระดับปริญญาเอก ซึ่งมุ่งเน้นไปสู่ระดับนานาชาติ

ครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ออกมาให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดาเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนระยะสั้นจาก JSPS  ไปศึกษายัง Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น  ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ ได้เคยมาเยือนสำนักงาน JSPS ที่กรุงเทพ และได้เข้าพบกับผู้อำนวยการคนก่อน ดร. โค อิเคะจิมะ

ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการได้แนะนำองค์การแล้ว รองอธิการบดีได้แจ้งว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนเป็น 59% รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก JSPS มีจำนวน 6 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่อนข้างจะมีผู้ที่ได้รับทุนจาก JSPS ด้านสังคมศาสตร์ค่อนข้างน้อย จึงต้องการคำแนะนำเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นทุนจาก  JSPS อาทิเช่น Core University Program ทาง JSPS ได้รับทราบและได้แจ้งถึงโครงการภายใต้ทุนที่ยังดำเนินการวิจัยอยู่ พร้อมแนะนำให้หาความร่วมมือในส่วนองค์การหรือสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นนอกเหนือจาก JSPS เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ

ที่จริงแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย คากาวะ จัดประชุมด้านการวิจัยทุกๆ 2 ปี นอกจากนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิเอะและมหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีนด้วยเช่นกัน โดยได้มุ่งเน้นไปทางด้าน การแพทย์ทางไกล (telemedicine) ซึ่งอาจจะได้ทุนวิจัยจากสาขานี้

ผู้อำนวยการแนะนำองค์การโดยใช้ ipad

DSC01276

ทางด้านซ้าย เจ้าหน้าที่ JSPS , รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร. ณัฐ วรยศ