เปิดงานประชุมสัมมนา JSPS-NRCT

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 ได้มีการจัดประชุมสัมมนา ที่โรงแรม สยาม ซิตี้  เป็นงานประชุมสัมมนาJSPS-NRCT 「Study and research opportunities in Japan and perspective of Thailand by Japanese social scientists(การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น・โอกาสด้านงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น และมุมมองนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นต่อสังคมไทย)」 ผู้เข้าสัมมนากว่า 90 คน มาจากองค์กร หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ได้ประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

ในงานได้จัดงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกเป็นการแนะนำองค์การสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) โดยได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรว่าด้วยการให้คำแนะนำผู้ที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

และหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา

ได้จัดงานเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน ช่วงเช้าเป็นในส่วนของ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) และ องค์การสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) โดยการแนะนำบทบาทหน้าที่ขององค์การต่อภูมิภาคเอเชีย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนด้านงานวิจัย ได้จัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ แนะนำสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ช่วงบ่ายเป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องมุมมองสังคมไทยในสายตานักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น

ในส่วนนิทรรศการโปสเตอร์ ได้รับความร่วมมือจาก 14 มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ซึ่งตั้งสำนักงาน ที่ประเทศไทย 17 แห่ง ได้ร่วมจัดทำโปสเตอร์ของแต่ละสถาบันมาแสดงภายในงาน โดยมีการแนะนำความเป็นมาของสถาบัน กิจกรรมของสถาบันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นผลให้ความร่วมมือของสถาบันเติบโตต่อไปในภายหน้ายิ่งขึ้น สามารถเข้าไปดาวโหลดดูรายละเอียดในส่วนของนิทรรศการโปสเตอร์ได้

ในส่วนการบรรยายในช่วงบ่าย ได้เรียนเชิญวิทยากร 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยโตเกียวและอีก 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเกียวโต เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ความสัมพันธ์ด้านการเมืองต่อระบบสังคมรัฐ และเสถียรภาพการเมืองในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อผู้บรรยาย ในฐานะเจ้าภาพ หัวข้อที่ได้นำเสนอเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสังคมไทย

สามารถคลิกเข้าไปดาวโหลดรายละเอียดการบรรยายได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

Disaster Mitigation Systems Considering Local Availability, Applicability and Acceptability

-Prof. Kimiro Meguro, IIS University of Tokyo

Religion and Culture of the Ethnic Minorities in Thailand

-Assoc. Prof. Tatsuki Kataoka, Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS), Kyoto University

Resource Politics in State-Society Relations: Comparing Thailand and Japan

-Assoc. Prof. Jin Sato, Institute for Advanced Studies on Asia(IASA), University of Tokyo

Political Stability in Thailand

-Prof. Yoshifumi Tamada, ASAFAS, Kyoto university

หลังเสร็จสิ้นงานภาคบ่าย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองรับที่ห้องอาหารจีน หลินฟ้า  นำโดย ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมคณะ  ตัวแทนจาก JSPS สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น คุณ โฮชิโนะ และคุณ ซุกาวะ และวิทยากรจากญี่ปุ่น พร้อมทั้ง JSPS สำนักงานกรุงเทพและคณะ โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ในระหว่างรับประทานอาหาร

ผู้อำนวยการ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการจัดการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้ด้านวิทยาการอันก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้สืบไป

  1. ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน
  2. บรรยากาศภายในห้องประชุม  ด้านหลังเป็นการจัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
  3. ด้านหน้าจากซ้าย  Prof. Tamada , ศ.นพ. สุทธิพร เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , Prof. Meguro , คุณโฮชิโนะ , คุณ ซุกาวะ ด้านหลังจากซ้าย ผู้อำนวยการ, คุณแสวง , Assoc. Prof. Kataoka , Assoc. Prof. Sato
  4. คุณโฮชิโนะกล่าวเปิดงาน
  5. ผู้อำนวยการกล่าวแนะนำองค์การ
  6. นางกาญจา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการ ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการเปิดการประชุม
  7. คุณทาคาชิ ฮากิฮาระ และคุณกันภิรมณ์ จาก องค์การสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น  (JASSO)

 

 

Jasso center JSPS BKK center JSPS HQ center Kataoka Center LEFT Meguro center NRCT center RIGHT Sato Center Tamada center TOP