เข้าร่วมงาน USMCA ในส่วนของโปสเตอร์จัดนิทรรศการ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 ได้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ว่าด้วยเรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เมืองใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย (10th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia : USMCA) จัดที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการได้เข้าร่วมในส่วนของโปสเตอร์จัดนิทรรศการ

USMCA เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เมืองใหญ่ ระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้เริ่มมีการประชุมในปี 2002 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ปรากฏการณ์โลกร้อน เปิดงานโดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจ.เชียงใหม่เป็นผู้กล่าวเปิดงานแทน พณท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมางานได้ มีผู้ร่วมงานครั้งนี้ ราว 200 คน  งานนี้เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น ICUS:International Center for Urban Safety Engineering แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)มุ่งเน้นการวิจัยทั้งในไทยและประเทศในอาเซียน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจซัก-ถาม เกี่ยวกับการแหล่งขอทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่นและทุนต่างๆจาก JSPS ซึ่งได้ร่วมในส่วนโปสเตรอ์จัดนิทรรศการในงานนี้เป็นจำนวนมาก

ผู้อำนวยการมีความเห็นว่า การได้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการได้ประชาสัมพันธ์หน้าที่และบทบาทขององค์กรให้แก่ผู้ที่สนใจในงาน

DSC01323


ผู้อำนวยการอธิบายบทบาทขององค์กรต่อผู้เข้าร่วมงาน