พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Master’s Double Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากประเทศไทย และ Nara Institute of Science and Technology จากประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ประเทศไทย และ Nara Institute of Science and Technology (NIAST) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Master’s Double Degree Program ระหว่าง KU กับ NIAST ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office) ได้เข้าร่วมงานนี้ในฐานะแขกที่ได้รับเชิญ

พิธีเริ่มต้นขึ้นโดยคำกล่าวทักทายจาก คุณกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ จากสถานกงสุลใหญ่ ณ. นครโอซาก้า (Royal Thai Consulate-General, Osaka) Dr. Yoshio Otani ผู้อำนวย JSPS Bangkok Office และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Dr. Tamon Ueda หัวหน้าที่ปรึกษาและผู้รักษาการณ์ผู้อำนวยการบริหารโครงการเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asia Engineering Education Development Network: AUN/SEED-Net) ตามลำดับ

ในลำดับถัดมา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Dr. Kazuhiro Shiozaki อธิการบดี NAIST ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญในพิธีลงนามนี้

ในลำดับถัดมา ทาง KU และ NIAST ได้นำเสนอถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยที่เคยได้จัดขึ้นระหว่างสองมหาวิทยาลัย รวมถึงรายละเอียดและที่มาของโครงการในครั้งนี้
ทางด้านของ KU รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ICE-Matter / DDP coordinator มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอในหัวข้อ “Outcome of JICA project and perspective on Double Degree Program”

ทางด้านของ NIAST Prof. Jun Ohta ผู้อำนวยการบริหารและรองประธาน NAIST และ Prof. Hiroharu Ajiro นำเสนอในหัวข้อ “Research at NAIST”

หลังจากการนำเสนอของทั้งสองมหาวิทยาลัย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ Dr. Kazuhiro Shiozaki ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Master’s Double Degree Program

ในท้ายที่สุด Dr. Tsukasa Ogasawara ผู้อำนวยการบริหารและรองประธาน NAIST ได้ทำการกล่าวปิดงาน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Dr. Kazuhiro Shiozaki ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้