การบรรยายวิชาการทางเว็บไซต์ “Tips to Prevent Coronavirus Infection from the Viewpoint of Aerosol Science and Technology” จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดการบรรยายทางเว็บร่วมกับ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

หัวข้อของการบรรยาย คือ “Tips to Prevent Coronavirus Infection from the Viewpoint of Aerosol Science and Technology”

การบรรยายเริ่มต้นด้วยการแนะนำสั้นๆ โดยดร. พีระพงศ์ เตชะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Perapong Tekasakul, Director of Air Pollution and Health Effect Research Center, PSU

จากนั้น ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ได้บรรยายเรื่อง “Tips to prevent coronavirus infection via aerosol routes”

Dr. Yoshio Otani, Director of JSPS Bangkok Office

ในการบรรยาย ดร. Yoshio Otani อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ “Aerosol Dynamics” “Role of Air filtration” และ “Classification of respirators”.

มีคำถามมากมายหลังการนำเสนอ ดร. Yoshio Otani ตอบคำถามแต่ละข้อด้วยความสุภาพ
การบรรยายจบลงด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน