เปิดรับสมัคร : JSPS Bilateral Joint Research Projects/Seminars (For FY 2016)

เปิดรับสมัคร : JSPS Bilateral Joint Research Projects/Seminars (For FY 2016)

โครงการ JSPS วิจัย/สัมมนาร่วมกันในระดับทวิภาคี มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน พัฒนามาจากการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์แต่ละกลุ่ม รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ JSPS ให้การสนับสนุนทางการเงินกับนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เช่น การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในระดับทวิภาคี และการสัมมนาระหว่างทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศคู่สมาชิก

 A. Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ดำเนินโครงการนี้ตามข้อตกลงพื้นฐานร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรสนับสนุนวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในประเทศคู่สมาชิก (*)

* ประเทศคู่สมาชิกในเอเชีย (สถาบันการศึกษาได้ตกลงร่วมกับ JSPS)

-บังคลาเทศ (UGC)

-ประเทศจีน (CAS, CASS, MOE, NSFC)

-อินเดีย (DST, ICHR, ICSSR)

-อินโดนีเซีย (DGHE, LIPI)

-เกาหลี (NRF)

-สิงคโปร์ (NUS)

-สภาวิจัยแห่งประเทศไทย (NRCT)

-เวียดนาม (VAST)

-ตุรกี (TUBITAK)

 

B. Open Partnership Joint Projects/Seminars

สำหรับทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น รวมทั้งไต้หวันและปาเลสไตน์

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการวิจัย/สัมมนาร่วมกันในระดับทวิภาคีกับประเทศที่มีสิทธิ ในข้อ “A. Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions” แนะนำให้สมัครโครงการนี้

JSPS สนับสนุนค่าเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับการสัมมนาประชุมร่วมกันของนักวิจัยเฉพาะทีมนักวิจัยญี่ปุ่น ส่วนนักวิจัยจากประเทศคู่สมาชิกแนะนำให้หาแหล่งเงินทุนจากประเทศของตนเอง

 

ระยะเวลาการสมัครสำหรับ ปี 2016

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม – วันอังคารที่ 8 กันยายน 2015

 

หมายเหตุ: สำหรับข้อ A. Bilateral Joint Projects/Seminars with JSPS’s Counterpart Institutions

เป็นกำหนดระยะเวลาของประเทศญี่ปุ่น สำหรับการกำหนดเวลาของแต่ละประเทศ กรุณาสอบถามสถาบันการศึกษาในประเทศของท่าน ดังกล่าวข้างต้น

โครงการนี้เป็นระบบการสมัครแบบจับคู่ ดังนั้น การสมัครเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ได้รับการยอมรับ

 

แนวทางการสมัคร

แนวทางและแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโครงการวิจัย/สัมมนาร่วมกันในระดับทวิภาคี ปีงบประมาณ 2016

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ JSPS ดังนี้

http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html