งานสัมมนาศิษย์เก่าของ JSPS และ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าของ JSPS (JAAT) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “อายุยืนโดยปราศจากมะเร็ง” ภายใต้ความร่วมมือของสภาวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และ JSPS

Dr. Jiraporn, JAAT board member

Dr. Jiraporn, JAAT board member

หลังจากที่นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ สภาวิจัยแห่งชาติ และ นาย Hisashi Kato ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ของ JSPS กล่าวเปิดงาน ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ประธานของ JAAT ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ มี Dr. Toshikazu Ushijima จากสถาบันวิจัยศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ดร.ดนัย ทิวาเวช เลขานุการของ JAAT จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้บรรยาย ตามลำดับ ผู้บรรยายเน้นความสำคัญของการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกและการรักษา

Ms. Pimpun, Director of NRCT Office of International Affairs

Ms. Pimpun, Director of NRCT Office of International Affairs

Mr. Kato, Director of JSPS International Affairs Division

Mr. Kato, Director of JSPS International Affairs Division

Dr. Sunee, President of JAAT

Dr. Sunee, President of JAAT

Dr. Ushijima บรรยายประเด็นสำคัญในหัวข้อ “การมีอายุยืนยาวโดยปราศจากมะเร็ง” และแนะนำกลไกการพัฒนาของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งการแพร่กระจาย ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตและการเกิดโรคมะเร็ง Dr. Ushijima ยังแนะนำวิธีการป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะสำหรับคนไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจเป็นอย่างมาก

Dr. Ushijima

Dr. Ushijima

Dr.-Ushijima2-1024x682

ดร.ดนัย และดร.วิเชษฐ์บรรยายเป็นภาษาไทย ดร.ดนัย บรรยายในหัวข้อ “ยีนและโปรตีนสำหรับการตรวจพบและป้องกันโรคมะเร็ง” ดร. ดนัยเน้นความสำคัญของการพัฒนาระบบการตรวจหาโรคมะเร็ง

Dr. Danai

Dr. Danai

Dr.-Danai2-1024x682

ดร.วิเชษฐ์บรรยายในหัวข้อ “สมุนไพรไทยกับการรักษาโรคมะเร็ง” ความเสี่ยงของโรคมะเร็งในประเทศไทย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง อาหารและการดำเนินชีวิตเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งถึง 70% เกิดจากพันธุกรรมประมาณ 10% และจากสิ่งแวดล้อม ไวรัสประมาณ 10% ด้วยเหตุนี้ ดร.วิเชษฐ์จึงแนะนำอาหารที่ควรรับประทาน และประโยชน์ของอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ดร.วิเชษฐ์นำเสนอหัวข้อดังกล่าวอย่างมีอารมณ์ขัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงสนใจเป็นอย่างมาก

Dr. Wichet

Dr. Wichet

Dr. Wichet and Dr. Danai

Dr. Wichet and Dr. Danai

เมื่อไม่นานมานี้คนไทยมีความกระตือรือร้นสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง เห็นได้จากผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีมากกว่า 100 คน

Group Photo

Group Photo