งานสัมมนาแนะแนว ทุนของ JSPS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (SWU)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดสัมมนา JSPS ขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  (SWU)วิทยาเขตประสานมิตร ซึ่งเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยระดับต้นๆในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

Dr. Kenichi Eto อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเมจิ ศูนย์อาเชียนมหาวิทยาลัยเมจิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ได้กรุณาสนับสนุนทาง JSPS ให้มีโอกาสจัดสัมมนานี้ขึ้น

Group_photo

ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดยเน้นถึงความสำคัญในการวิจัยในระดับนานาชาติเพื่อให้เป็นการวิจัยในมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในอนาคต

นอกจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญมากในการรับข้อมูลของทุนวิจัย JSPS ที่มีอยู่หลากหลายของทุนวิจัย ผู้เข้าร่วมจะสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมขอทุนต่างๆในเรื่องของเวลาที่กำหนดเพราะ ส่วนใหญ่จะเป็น เดือนกันยายนและ ยังคงมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมต่างๆ

กล่าวเปิดโดย  ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

กล่าวเปิดโดย ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมต่างๆของ JSPS  โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์ที่เคยได้รับทุน RONPAKU มาถ่ายทอดประสบการณ์ การบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นให้ ข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร แผนการ วิจัยและผลของการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

การบรรยายของ ดร.สรสัณห์ เป็นที่น่าสนใจต่อผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

คำอธิบาย : การบรรยาย โดย ดร. ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์

สรุปภาพรวมคือ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ กล่าวสรุปโดยโปรแกรม JSPS จะสามารถที่จะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ไปสู่ความเป็นสากลได้และขอให้ทาง JSPS จัดงานสัมมนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

และเนื่องจากเป็น JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ จึงง่ายต่อการมาเยี่ยมชม สำนักงานของJSPS  เพื่อสอบถามโปรแกรม แล ตกลงที่จะให้มีการจัดงานสัมมนาแนะแนวทุนของ JSPS อย่างสม่ำเสมอ

คำบรรยายภาพ ( จากซ้าย )DrใThanathip,Dr. Kenichi Eto และดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ,ศาสตราจารย์ ยามาชิตะ และนายยามาดะ ( JSPS )

คำบรรยายภาพ ( จากซ้าย )Dr.Thanathip,Dr. Kenichi Eto และดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ,ศาสตราจารย์ ยามาชิตะ และนายยามาดะ ( JSPS )

ภาพบรรยาย