การแนะแนว JSPS ในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ในวันที่ 20 มกราคม 2014 JSPS ได้จัดบรรยายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร(KMUTT) โครงการครั้งนี้ JSPS ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดวัน “ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานานาชาติ ประจำปี 2014” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกเหนือจาก JSPS, องค์กรการศึกษาต่อประเทศ (Jasso), องค์กรการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Nuffic), แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ประเทศเยอรมนี (DAAD), องค์การศึกษานานาชาติออสเตรเลีย โปรแกรมฟุลไบรท์ (สหรัฐอเมริกา) ในทุกๆองค์กรได้มีส่วนร่วมในการให้คำอธิบาย เช่นเดียวกับ JSPS เพื่อนักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีความสนใจในการขอรับทุนการศึกษาของแต่ละประเทศ

seminar_KMUTT

จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ประจำปี 2012-2013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 55 ของเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยฯ อันดับที่ 1 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 386 ของโลก โดยมีเกณฑ์ในการวัดจากคุณภาพการสอน คุณภาพงานวิจัย งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง ความเป็นสากล และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม โดยถือเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกและเอเชีย

การบรรยายสรุปในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องสมุด รองรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนต่างๆได้จำนวนมาก เป็นการบรรยายสรุปเพื่อนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาหรือแม้กระทั่งนักวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผู้สอน ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
เป็นการบ่งบอกถึงการประชาสัมพันธ์และความสนใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาก แต่เนื่องจากผู้ที่รู้จักทุนของ JSPS ยังมีจำนวนน้อย ยังคงหวังที่จะมีส่วนร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการให้ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไปในอนาคต

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เรียนเชิญJSPSให้ไปบรรยายแนะแนวเช่นเดียวกับองค์กรแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น Jasso จากอาจารย์อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และท่านชาญชัย จรัญวัฒนากิจ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนานาชาติและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เชิญ JSPS มาทำการบรรยายอีก โดยแยกเฉพาะของ JSPS เพื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

Group_photo_KMUTT

จากทางซ้าย ท่านชาญชัย จรัญวัฒนากิจ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนานาชาติ, คุณณัฐพร ที่ปรึกษา JASSO, คุณยามาโมโต ผู้อำนวยการศูนย์ JASSO,คุณยามชิตะ ผู้อำนวยการJSPS, คุณบัวบูชามณี ผู้ประสานงาน, อาจารย์อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ