JSPS ไปดูงานที่ประเทศศรีลังกาและแนะนำองค์การกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 17-19  พฤษภาคม 2012  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเดินทางไปดูงานที่ประเทศศรีลังกา  พร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของศรีลังกา(Central Environmental Authority)ได้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อTechnology Development Training Program on optical and SAR data usage for wetland mapping for Central Environment Authority (CEA) of Sri Lanka and other stakeholders)มีหน่วยงานภาครัฐของศรีลังกาและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมงานนี้ด้วย

ทาง Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ได้มีโครงการ Space Application for Environment (SAFE) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การสำรวจระยะไกลในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  ช่วงเดือนมีนาคม 2011 และ เดือนกุมภาพันธ์ 2012 JSPS  ได้ไปดูงานที่ศรีลังกา แต่ละมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก  สิ่งสำคัญคือบทบาทของหน่วยงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ

มีนักวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน 20 คน  โดยใช้เครื่อง PC อธิบายรายละเอียดพอสังเขป ผู้เข้าร่วมงาน เป็น กระทรวงสิ่งแวดล้อม , หน่วยงานสังเกตการณ์, กระทรวงการขนส่งและคมนาคม ท่าทางผู้เข้าร่วมงานมีความกระตือรือร้นและสนใจหัวข้อที่บรรยายเป็นอย่างมาก หลังจากที่ผู้อำนวยการได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของ JSPS รองผู้อำนวยการได้อธิบายรายละเอียดในแผ่นพับพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้นำแผ่นพับมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน งานครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมายที่วางไว้ นักวิจัยศรีลังกามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะสร้างโอกาสด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับประเทศต่างๆในอนาคต

เห็นได้ว่าประเทศไทยและศรีลังกาต่างมีความนิยมชมชอบประเทศญี่ปุ่น ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากความร่วมมือที่มีมายาวนานในด้านการศึกษา ภาพรวมในด้านงานวิจัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การวิจัยมีการพัฒนาที่ดี

ผู้อำนวยการได้แนะนำองค์การ JSPS

これコピー2 ~ DSC01403