เปิดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 JSPS ได้ไปจัดประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำทุนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจร่วมเข้าฟังการประชุมมีจำนวน 80 คน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2011 ที่ผ่านมา JSPS ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้ง ดร. ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการให้การต้อนรับ

 JSPS ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อที่จะแนะนำทุนการศึกษาให้แก่นักวิจัย และผู้ที่สนใจ โดยได้เรียนเชิญ

ดร. สิริกาญจน์ ยามาดะ และ ดร. ภัทรา คำรินทร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์  มาบรรยายและเล่าประสบการณ์ที่ได้รับทุนไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค จากคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเป็นเป็นพิธีกรดำเนินรายการ สามารถดาวโหลดรายละเอียดของการประชุมได้โดยการคลิกที่หัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

Introduction of JSPS activity in Asia (Q&A included)
-Dr. Wataru Takeuchi, Director, JSPS Bangkok Office

JSPS RONPAKU EXPERIENCE 2007-2011 (Q&A) included
-Dr. Sirikan Yamada, Associate Professor, Faculty of Medicine, CMU

RESEARCH EXPERIENCE DURING JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP(Q&A) included
-Dr. Pattara Khamrin, Lecturer, Faculty of Medicine, CMU

 ในการบรรยายแนะนำครั้งนี้พูดเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนระดับปริญญาเอกรวมถึง ประสบการณ์ที่ได้ไปทำวิจัยกับนักวิจัยในต่างประเทศ ผู้ร่วมฟังต่างให้ความสนใจสอบถามในช่วงการถาม-ตอบ

แผนงานในอนาคตของ ดร. สิริกาญจน์  หลังจากเสร็จสิ้นทุนที่ได้จาก JSPSแล้ว ยังคงหาความร่วมมือเพื่อทำการวิจัยร่วมกับทาง Nippon Medical School ไปอย่างต่อเนื่อง

JSPS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในงานวิจัยจากทั้งสองประเทศจะมีต่อไปเรื่อยๆ

หลังเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยง โดยเรียนเชิญวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน หลังการฟื้นฟูวิกฤติน้ำท่วมทางรัฐบาลได้ลดงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9  สถาบัน  ได้ยินมาว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดนลดงบประมาณด้วยเช่นกัน  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องเดินทางไปกรุงเทพมีจำนวนมาก ไฟล์ทเครื่องบินรอบเช้าสุดวันจันทร์มีผู้โดยสารเดินทางไปน้อยมากแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเดินทางมาด้วยเครื่องเช่าเหมาลำ ในระดับผู้บริหาร ดร.ณัฐ มีความจำเป็นเดินทางไปกรุงเทพ 2 ครั้งต่อวันเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล มีภาระในส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

  1. บรรยากาศในงานประชุมสัมมนา
  2. ดร. สิริกาญจน์ ยามาดะ
  3. ดร. พัชรา คำรินทร์
  4. ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน ด้านหน้าซ้าย ผู้อำนวยการ , ดร. ณัฐ, อาจารย์พัชรากรานต์ , ดร. สิริกาญจน์ , เจ้าหน้าที่ฝึกงาน, ด้านหลังจากซ้ายรองผู้อำนวยการ , คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย, ดร. ภัทรา ,เจ้าหน้าที่ JSPS , คุณอรุณี มานะการ

 

4