ผลการคัดเลือก ผู้ได้รับทุน BRIDGE Fellowship

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012  ได้มีการประชุมที่ JAXA สำนักงานกรุงเทพเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับทุน BRIDGE Fellowship

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิจากสมาคมศิษย์เก่า JAFT ร่วมคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนนี้ โดยมีผู้สมัครเป็นกรรมการศิษย์เก่า JAFT ได้แก่ ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้รับการคัดเลือก

และผ่านความเห็นชอบจาก JSPS สำนักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อย หมายกำหนดการเดินทางเป็นเวลา 45 วัน นับจากเดือนมีนาคม 2012 เดินทางไปยัง Kyoto University, Center for Southeast Asia Studies ภายใต้การดูแลของ ดร. จุนโกะ โคอิซุมิ  ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ได้รับทุนครั้งก่อน

ปี 2010 ดร. บุษบา ยงสมิทธ์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประธานสมาคมศิษย์เก่า JAFT

ปี 2011 ดร. ดนัย ทิวาเวช  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

DSC02303

คณะกรรมการกำลังพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

DSC02305

ทางซ้าย ผู้อำนวยการ , ดร. จิราภรณ์, ดร. ปริทรรศน์ ประธานการคัดเลือก, ดร.บุษบา ประธานสมาคมศิษย์เก่า, ดร. บุญชัย