เยือนมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยแห่งที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2011 JSPS สำนักงานกรุงเทพ ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามแผนงานปี 2554 (เดือนเมษายน 54 – เดือนมีนาคม 55 ) 1 ในแผนงานนี้คือการไปเยือนมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 9 แห่ง โดยได้พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย  นอกเหนือจากนี้ได้แนะนำความเป็นมาขององค์กร ที่ผ่านมาได้ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 7 ที่ได้ไปเยือนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1964  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)ปัจจุบันมี 18 คณะ มีจำนวนนักศึกษารวม 30,000 คน โดย แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาโท 12,000 คน มีบุคลากรในการสอน จำนวน 2,000 คน  ถึงแม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคที่มีคนยากจน แต่ได้ชื่อว่ามีสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศไทยเช่นกัน  ปัจจุบัน ทาง JSPS มีโครงการการศึกษาวิจัยในภูมิภาคเอเชีย เช่น โครงการภายใต้ชื่อ ว่า Asia-Africa

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการพูดถึงเรื่องงานวิจัยในสาขาต่างๆ กว่า 25 สาขา เช่น ด้านการแพทย์  สุขภาพ  อาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม การขนส่ง  การศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี

ด้านสังคม   และกลุ่มงานวิจัย 30 กลุ่ม ที่กำลังดำเนินการอยู่  สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยมากขึ้น  โดยเริ่มลดและจำกัดจำนวนนักศึกษาให้น้อยลง

จากการไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในเมืองหลวง และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันไป  ในกรุงเทพ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วไป เนื่องด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเพิ่มระดับศักยภาพของคณะสาขาที่มีจุดแข็งได้ตามขีดความสามารถที่มี  ในทางกลับกัน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ตั้งในอำเภอเมือง เช่น เชีบงใหม่, ขอนแก่น  มีบทบาทหน้าที่ขอบข่ายที่กว้าง อีกทั้งยังต้องหาจุดแข็งในสาขาที่มีอยู่ ปัจจัยนี้ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากต่อการสร้างประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย ไม่เฉพาะแต่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น จากนี้ไปจะเป็นการแข่งขันกันในภูมิภาค ASEAN ด้วยกัน  มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วภูมิภาคจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างชัดเจน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่เดิมได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเอกชน ปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยรัฐมุ่งเน้นการวิจัยเป็นสำคัญ

การไปเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ JSPS โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ศิษย์เก่า JSPS(JAFT)ซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ช่วยประสานงานนี้โดยเฉพาะ นอกจากจะเป็นรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแล้ว รศ.ดร.

สุกัญญา ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เรียนเชิญ JSPS เข้าไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสำหรับพระสงฆ์  ได้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม  ความคิดเห็นต่างๆ ให้แก่คณะสงฆ์ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์ในชั้นเรียนมีความสนใจประเทศญี่ปุ่นในทุกแง่มุม

หลังจากนั้นได้พาไปเที่ยวชมวัดหนองแวง ซึ่งมีพระธาตุ 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ ชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวทัศนียภาพความสวยงามของเมืองขอนแก่นได้รอบทั้ง 4 ทิศ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบึงแก่นนคร โดยรอบบึงแก่นนคร ได้มีหมู่บ้านจัดสรรสร้างใหม่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกรุงเทพที่มาซื้อไว้เก็งกำไร ทำให้คนท้องถิ่นหาซื้อได้ยากขึ้น

ผู้อำนวยการรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและรู้สึกขอบคุณต่อการต้อนรับในครั้งนี้

  1. รองอธิการบดี ศ.นพ. สุทธิพันธ์ , ผู้อำนวยการ
  2. เลี้ยงอาหารต้อนรับ ด้านซ้าย เจ้าหน้าที JSPS , ดร. สินีนาฏ , ผู้อำนวยการ ,

รองอธิการบดี ศ.นพ. สุทธิพันธ์  รองผู้อำนวยการ,  รศ.ดร.สุกัญญา

  1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  2. วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น

JSPS center Khon 夕食DSC01600  Kittisak center