การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2010 มีการประชุมที่ ที ดับบลิว วาย อาคารเสริมมิตร ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย(JAFT: JSPS Alumni Forum of Thailand)

ประธานสมาคม ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ พร้อมสมาชิก ทั้ง 7 คน (ทั้งหมด 12 คน) ได้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการเป็นผู้เริ่มการประชุม

เนื้อหาสำคัญในการประชุม เกี่ยวกับคำจำกัดความของสมาชิกภาพโดยมีสถานะเป็นสมาชิกภาพ ได้นั้น ต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1 พร้อมทั้งตอบรับการเป็นสมาชิกโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกและส่งกลับมา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011 มีการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ที่ โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทนสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีการแจ้งเรื่องเรียนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรม ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน และได้ดำเนินการโดยการทำหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้มีการอธิบายความหมาย “any kinds of JSPS’s fellowship”ในกฎข้อบังคับ ว่าด้วยการได้รับทุน (Fellowship) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของชมรม

คณะกรรมการบริหารที่ได้เข้าร่วมงานมีดังนี้

– ดร. บุษบา ยงสมิทธ์     ประธาน

– ดร. บุญชัย  เตชะอำนาจ          เลขาธิการ

– ดร. มาลี เอื้อภราดร               เหรัญญิก

– ดร.จิราภรณ์ เชาวลิต            ปฏิคม

– ดร. สมเกียรติ ศุภเดช          นายทะเบียน

– ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์         กรรมการ

– ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์           กรรมการ

– ดร. วาตารุ ทาเคอุชิ               ผู้อำนวยการ JSPS Bangkok Office