อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตยามะได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2010  ทางมหาวิทยาลัยโตยามะได้มาเยือน JSPS  สำนักงานกรุงเทพ การเยือนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตยามะ  คุณไซโต้ โทคุโซะ  รองอธิการบดี คุณ ไซกิ อิคุโอะ(รับผิดชอบงานที่ติดต่อด้านสังคม)ผู้อำนวยการด้านงานธุรการ คุณโยชิโระ คาโนะ(ธุรการ -การเงิน)ศาสตราจารย์ คินโซะ มัตซุโมโตะ จากสถาบัน  Medical and Pharmaceutical Society for WAKAN-YAKU และ ดร. มิคาโกะ ยามาซากิ ผู้รับผิดชอบงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ

จุดประสงค์การมาประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเปิดงานประชุมสัมมนาร่วมในวันถัดไป และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นจุดยืนเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างชาติ

อธิการบดีฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย  คือ「การศึกษา」พัฒนาการศึกษาเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อจากนี้จะ ตั้งเป้าหมายการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและการวิจัยกับทางตะวันตก  「วิสัยทัศน์กับภูมิภาคอาเซียน」เพื่อสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้ก้าวหน้าซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงกันกับผู้อำนวยการ  เช่นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทย  การรับภาระร่วมกันสำหรับค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่เกษียณและพำนักอยู่ระยะยาว  การบรรยาย  เป็นต้น กิจกรรมด้านการศึกษาในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงบวกแก่การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการงานธุรการ คุณโยชิโระ คาโนะ  ผู้อำนวยการ JSPS   ศาสตราจารย์ มัตซุโมโตะ  อธิการบดีมหาวืทยาลัยโตยามะ คุณไซโต้ โทคุโซะ รองอธิการบดี คุณไซกิ  อิคุโอะ   ดร.ยามาซากิ

ผู้อำนวยการงานธุรการ คุณโยชิโระ คาโนะ ผู้อำนวยการ JSPS ศาสตราจารย์ มัตซุโมโตะ อธิการบดีมหาวืทยาลัยโตยามะ คุณไซโต้ โทคุโซะ
รองอธิการบดี คุณไซกิ อิคุโอะ ดร.ยามาซากิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันต่อมา วันที่ 8-9 ธันวาคม 2010 คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดงานประชุมสัมมนาร่วม ครั้งที่ 9  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ในพิธีเปิดงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2010 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธานเปิดงานในพิธีนี้(Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn Mahidol)พระองค์ท่านได้ทรงกล่าวบรรยายในหัวข้อ “DIVERSITY OF BIOACTIVE NATURAL PRODUCTS FROM THAI BIORESOURCES”มีผู้ร่วมสนใจเข้าฟังบรรยายราว 100 คน

ตลอดการสัมมนาทั้ง  2 วัน  มีผู้ร่วมสัมมนา 26 คน และมีนิทรรศการโดยติดแผ่นโปสเตอร์แสดงผลงาน 20 เรื่อง เนื้อหาในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์และความรู้