【ประชาสัมพันธ์】JSPS Guidance Seminar at Thailand Science Park, NSTDA on 30 November 2017.

【ประชาสัมพันธ์】
งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
JSPS Guidance Seminar at CO-110, 1st Floor, CO Building (อาคารสำนักงานกลาง), Thailand Science Park, NSTDA on 30 November 2017 from 14:00 -16:00
ลงทะเบียนเข้างาน Online ได้ที่
Online Registration >>
http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/index.aspx…