【ประชาสัมพันธ์】JSPS Guidance Seminar at Mahidol University, Phayathai Campus on 28 November.

【ประชาสัมพันธ์】

【ONLINE REGISTRATION】
งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
JSPS Guidance Seminar at K102 Meeting Room, Chalermprakiet Building, Mahidol University, Phayathai Campus on 28 November 2017 from 13:00-15:00 p.m.
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนของ JSPS ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น. ค่ะ