งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียล่าสุดโดย Times Higher Education รวมทั้งเป็นที่ 2 จากการจัดอันดับโดยบริษัท Quacquarelli Symons นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมในหลายโครงการของ JSPS และมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มแข็ง

ลำดับแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเคยทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจากโปรแกรม Bilateral ของ JSPS เป็นผู้กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Assist. Prof. Tanakorn

Assist. Prof. Tanakorn


Prof. Yamashita

Prof. Yamashita

วิทยากรท่านสุดท้าย คือ ดร.นพ. กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย ซึ่งเคยทำวิจัยที่ Saitama Medical University โดยได้รับทุน Postdoc ของ JSPS อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยอารมณ์ขัน

Dr. Kittiphong

Dr. Kittiphong

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยระดับกลางมากกว่า 80 คน ด้วยเหตุนี้ ในช่วงตอบคำถามจึงมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม Bilateral และ โปรแกรม Core-to-Core นักวิจัยบางท่านสนใจถามคำถามเป็นรายบุคคลหลังจบการสัมมนา

Q&A session

Q&A session