งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.

flyer_KU_Revised_1