งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพามีทั้งหมด 3 วิทยาเขต 30 คณะ และนักศึกษามากกว่า 40,000 คน มีการส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประวัติความเป็นมามากกว่า 60 ปี นับแต่เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ก่อนงานสัมมนา JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าพบผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Witawat (left)

Asst. Prof. Witawat (left)

ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยมเป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Presentation by Prof. Yamashita

Presentation by Prof. Yamashita

ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการสมัครทุน Postdoctoral สำหรับนักวิจัยต่างชาติพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน เช่น การเตรียมตัวสมัคร และความสำคัญของการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นล่วงหน้า แม้ว่าจะเป็นการสัมมนาครั้งแรกของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยบูรพา แต่มีนักวิจัยสนใจเข้าร่วมมากกว่า 50 คน

Q&A session

Q&A session


Group photo

Group photo