งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เช่นเดียวกับปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งชาติ แห่งแรกที่มีประวัติยาวนานกว่า 70 ปีในประเทศไทย ถึงแม้ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีหลายคณะ แต่ยังคงได้รับการประเมินทั่วโลกในด้านการเกษตรและป่าไม้

Dr. Seksom Attamangkune, Dean of Faculty of Agriculture

Dr. Seksom Attamangkune, Dean of Faculty of Agriculture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Dr. Suratwadee Jiwajinda

Dr. Suratwadee Jiwajinda


นอกจากนี้ ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT Executive Committee) ซึ่งเคยได้รับทุนปริญญาเอกจากโปรแกรม JSPS RONPAKU ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นผู้บรรยายวิธีการเตรียมตัวสมัครทุน และประสบการณ์ระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่น
ในช่วงตอบคำถาม ดร. ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเคยได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) เป็นผู้ตอบคำถามนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
Q&A session

Q&A session


Dr. Tiwa Pakoktom, Head of Research and Academic Service Center (left)

Dr. Tiwa Pakoktom, Head of Research and Academic Service Center (left)


Group photo

Group photo