Prof. Dr. Arai จากมหาวิทยาลัยเกียวโตมาเยือน JSPS

  

 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012  Prof. Dr. Arai Nobuaki, Graduate School of Informatics , Kyoto University มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

เป็นการมาเยือนต่อเนื่องครั้งที่ 2 ครั้งที่แล้ว ผู้อำนวยการได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม SEASTAR2000 ครั้งที่ 12 ด้วยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ครั้งนี้จะมีการจัด The 8th International Symposium on SEASTAR2000 and Asian Bio-logging Science (The 12nd SEASTAR2000 จัดขึ้นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมฎดา) ผู้อำนวยการมีกำหนดการเข้าร่วมงานนี้ด้วย

http://bg66.soc.i.kyoto-u.ac.jp/SEASTAR2000/

ได้แนะนำงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012  JSPS-NRCR RONPAKU Medal Award Ceremonyผู้เข้ารับเหรียญรางวัลสำเร็จการศึกษาในปี 2010 ดร. กาญจนา อดุลยานุโกศล จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Ryukyus

ผลงานวิจัยที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นผลงานที่โดดเด่น จะมีโครงการต่อเนื่องทั้ง 2 ประเทศ เป็นผลจากการทุ่มเทตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผู้อำนวยการให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการเช่นนี้ต่อไป

DSC02077