2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

2014/12/17 Guidance งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2014/11/12 Guidance งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2014/11/11 Guidance งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2014/11/6 Guidance งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2014/10/16 Guidance งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2014/8/8 Almuni Symposium งานสัมมนา JSPS-NRCT ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

2014/8/8 Almuni Symposium งานสัมมนาศิษย์เก่าของ JSPS และ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

2014/7/17 Guidance การแนะนำโปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2014/7/7 Info งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.

2014/7/4 Guidance งานแนะแนวทุนของ JSPS ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

2014/6/17 Guidance การแนะนำโปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2014/5/30 Guidance การจัดสัมมนาแนะนำทุนโปรแกรมของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2014/5/23 Info เปิดรับสมัคร: ทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ

2014/5/15 Info เปิดรับสมัคร: ทุนวิจัยเพื่อเชิญไปทำวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับปี 2015

2014/5/2 Guidance JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย JSPS ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2014/3/14 Almuni รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (ประเทศไทย)

2014/3/14 Almuni การประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนของโปรแกรม Bridge Fellowship โดยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าJSPSแห่งประเทศไทย (JAAT)

2014/3/4 Activities Almuni องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ(JSPS) ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมครั้งที่5 สำหรับปีงบประมาณ 2013

2014/2/20 Guidance งานสัมมนาแนะแนว ทุนของ JSPS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (SWU)

2014/2/6 Guidance งานแนะแนวของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

2014/1/20 Guidance การแนะแนว JSPS ในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)