2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

2013/12/19 Almuni ครั้งที่ 12 JSPS กับสมาคมศิษย์เก่า JAAT กับสภาวิจัย

2013/12/12 Activities ครั้งที่4 การประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)

2013/11/7 Guidance ได้ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศไทย จัดสัมมนาการศึกษาต่อ การบรรยายโปรแกรมของ JSPS และเยี่ยมเยียนคณบดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2013/10/22 Guidance การบรรยายประชาสัมพันธ์โปรแกรม JSPS จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2013/8/25 Symposium การประชุมนานาชาติ Thailand Research Expo 2013

2013/8/23 Almuni Symposium JSPS และ สมาคมศิษย์เก่าประเทศไทย (JAAT) ร่วมงานสัมมนา Thailand Research Expo 2013

2013/7/10 Guidance การประชาสัมพันธ์ บรรยายทุนวิจัย JSPS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2013/4/4 Almuni ไปเยือนสมาคมศิษย์เก่า JSPS ฟิลิปปินส์ (JAAP)

2013/3/7 Activities บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยคิวชู – ศูนย์วิจัย ธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยือน

2013/3/1 Activities บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโตมาเยือน

2013/2/22 Activities เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS Bangladesh ชุดใหม่ และได้ร่วมคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน BRIDGE Fellowship

2013/2/18 Activities ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคิวชู มาเยือน

2013/2/15 Activities คุณโอนิชิ ยูโซะ รองประธานมหาวิทยาลัยเกียวโต มาเยือน

2013/2/14 Activities คุณคินโจ ผู้จัดการฝ่ายของ JASSO ญี่ปุ่นมาเยือน

2013/2/8 Almuni Symposium ประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่าและงานมอบเหรียญรางวัล RONPAKU

2013/1/31 Activities Guidance JSPS สำนักงานกรุงเทพ ไปเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2013/1/29 Activities ไปเยือนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)

2013/1/29 Activities คุณซาโต้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT)

2013/1/26 Activities Asian CORE Program ACBI 2013 Bangkok Meeting

2013/1/22 Activities AC21 จากมหาวิทยาลัยนาโงยามาเยือน

2013/1/21 Activities ผศ. ดร. โอดะ จาก Ochanomizu University มาเยือน

2013/1/21 Activities Tokyo University of Agriculture and Technology มาเยือน

2013/1/20 Activities มหกรรมหางานและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

2013/1/19 Activities Symposium จัดงาน JSPS-NRCT Seminar「World Heritage & Tourism」

2013/1/11 Activities Symposium เข้าร่วมประชุม Kyushu-Waseda University Kick off Meeting of BUILD-UP Cooperative Education Program for Global Human Resource Development

2013/1/9 Activities เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ (มกราคม)

2013/1/8 Activities ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ