【ประชาสัมพันธ์】 งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

JSPS Guidance Seminar at AD 907 Meeting Room, 9th Floor, Office of the President, KMUTT on 9 January 2018 from 13:00-15:00 p.m.
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนของ JSPS ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประภาประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น. ค่ะ