งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น วิศวกร และอาจารย์ รวมทั้งยังคงผลิตทรัพยากรมนุษย์จำนวนมาก

Group photo

Group photo

ผศ. ดร. พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Dr. Pitak

Dr. Pitak

Prof. Yamashita

Prof. Yamashita

ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป ซึ่งได้รับทุน Postdoctoral ของ JSPS ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกียวโต และปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) บรรยายเกี่ยวกับการสมัครทุน Postdoctoral สำหรับนักวิจัยต่างชาติ และประสบการณ์เรื่อง “Science Dialogue Program” ที่ Ritsumeikan Moriyama Senior High School

Dr. Natthanon

Dr. Natthanon

ลำดับต่อมา คือ การแนะนำมหาวิทยาลัยโตไก และสถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) ซึ่งมีสำนักงานสาขาประเทศไทยอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนางสาวดิยะรัตน์ คูหเจริญ และ รศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ ตามลำดับ

Ms. Diyarat from Tokai Univ.

Ms. Diyarat from Tokai Univ.

Assoc. Prof. Dr. Witsarut from FIT

Assoc. Prof. Dr. Witsarut from FIT

ในช่วงตอบคำถาม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่เพียงเฉพาะถามคำถามเกี่ยวกับทุน Postdoctoral สำหรับนักวิจัยต่างชาติของ JSPS แต่ยังสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโตไก และสถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะด้วย