งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศไทย และได้รับอันดับ 2 ในหมู่มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียล่าสุดโดย Times Higher Education นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสู่ความเป็นสากล โดยรับนักวิจัยต่างประเทศและนักเรียน รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น
เริ่มพิธีเปิดงานสัมมนาโดย รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ซึ่งเคยทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนวิจัยระยะยาว (Long Term Invitation Fellowship) ของ JSPS เป็นผู้กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Assoc. Prof. Vanida

Assoc. Prof. Vanida


Assist. Prof. Anak

Assist. Prof. Anak


Ms. Furuya

Ms. Furuya

วิทยากรท่านต่อมา คือ ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) ซึ่งได้รับทุน Postdoctoral ของ JSPS เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียว และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

Dr. Pitch

Dr. Pitch

วิทยากรท่านสุดท้าย คือ Prof. Tatsuji Seki ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับความสำคัญของแผนการวิจัย

Prof. Seki

Prof. Seki

มีนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยระดับกลางสนใจเข้าร่วมมากกว่า 80 คน แม้ว่าจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโปรแกรมทวิภาคี (Bilateral Programs) และโปรแกรม Core-to-Core ในช่วงตอบคำถาม นักวิจัยบางท่านที่พยายามสมัครทุนของ JSPS ได้ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดร.พิชญ์ และ Dr. Seki ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่นักวิจัย และดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโสฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้ให้กำลังใจในการสมัครทุนของ JSPS

Group Photo

Group Photo

Courtesy visit to Dr. Pornapit (middle of front row)

Courtesy visit to Dr. Pornapit (middle of front row)