งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นการจัดงานสัมมนาของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่ผลิตบุคลากรด้านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจำนวนมาก และยังตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานของ JSPS
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเมจิศูนย์อาเซียนได้กรุณาให้ความร่วมมือ และสนับสนุนทำให้การสัมมนาประสบความสำเร็จ

At Meiji University ASEAN center

At Meiji University ASEAN center

มีนักวิจัยเข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ 20 คน เริ่มพิธีเปิดงานโดย Prof. Konuma Hiroyuki ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยเมจิศูนย์อาเซียน กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างรวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

Prof. Konuma Hiroyuki, Director of Meiji University ASEAN center

Prof. Konuma Hiroyuki, Director of Meiji University ASEAN center


Prof. Prit Supasetsiri, Vice President for International Relations and Public

Prof. Prit Supasetsiri, Vice President for International Relations and Public

หลังจากนั้น Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Prof. Kuniaki Yamashita

Prof. Kuniaki Yamashita


Ms. Noriko Furuya

Ms. Noriko Furuya


Mr. Toshio Ohta

Mr. Toshio Ohta

รศ.ทพ.ดร.สรสัณฑ์ รังสิยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) ซึ่งเคยได้รับทุน JSPS RONPAKU (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนด้วยอารมณ์ขัน รวมทั้งกิจกรรมการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรแกรมทุน JSPS RONPAKU

Dr. Sorasun Rungsiyanont

Dr. Sorasun Rungsiyanont

ในช่วงตอบคำถาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์ในการสมัครทุน Postdoctoral สำหรับนักวิจัยต่างชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างแสดงความสนใจและความตั้งใจอย่างมาก

Group photo

Group photo