งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นครั้งแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 2 ที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ก่อนงานสัมมนา JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าพบรศ.ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี และพูดคุยกับผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา วิทยากรและสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT) รวมทั้งผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เนื่องจากลักษณะของภูมิภาคทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีความสนใจอย่างมากในการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังพยายามดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการทางเศรษฐกิจและโลจิสติกเพื่อเป็นพื้นที่แบบจำลองเชิงกลยุทธ์ เพราะเชียงรายติดกับประเทศลาวและพม่า ยิ่งกว่านั้น มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไม่เพียงแต่นักศึกษา แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตด้วย

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 30 คน

หลังจากพิธีเปิดโดยรศ.ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช Prof. Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการของ JSPS สำนักงานกรุงเทพ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของ JSPS ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมนานาชาติของ JSPS โดย Ms. Noriko Furuya รองผู้อำนวยการ และ Mr. Toshio Ohta เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ

Assoc. Prof. Darunee Wattanasiriwech, Vice President

Assoc. Prof. Darunee Wattanasiriwech, Vice President


Prof. Kuniaki Yamashita

Prof. Kuniaki Yamashita


Ms. Noriko Furuya

Ms. Noriko Furuya


Mr. Toshio Ohta

Mr. Toshio Ohta

จากนั้น ดร. สุทธิวัลย์ สีทา ซึ่งเคยทำวิจัยในโปรแกรมทุน Postdoctoral ที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา และมหาวิทยาลัยชิบะ เป็นผู้แนะนำประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงตอบคำถาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างสนใจสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครทุนของ JSPS โดยเฉพาะโปรแกรมทุน Postdoctoral สำหรับนักวิจัยต่างชาติ

Asst. Prof. Dr. Sutthiwal Setha

Asst. Prof. Dr. Sutthiwal Setha


Q&A session

Q&A session


Group photo

Group photo